P1230133.jpg
P1200600.jpg
P1230133.jpg

....Canine Testimonials..MINH CHỨNG TRÊN CHÓ.. 狗的成功故事....


SCROLL DOWN

....Canine Testimonials..MINH CHỨNG TRÊN CHÓ.. 狗的成功故事....                                                   ....CANINE SUCCESS STORIES..MINH CHỨNG TRÊN CHÓ..狗的成功故事....

....Making The Impossible, Possible..BIẾN ĐIỀU KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ..化不可能为可能........Watch these amazing life-changing success stories of our customers and their beloved companions. ..Hãy lắng nghe câu chuyện thành công đã thay đổi cuộc sống một cách khó tin của hai vị khách hàng của chúng tôi và thú cưng của họ. ..观看这些令人惊叹的改变生活的成功故事,我们的客户和他们心爱的同伴 ....

....Optimus Pet® is a plant-based whole food product that provides Nature's ultimate nutrition for your beloved pet animals, improving their health, promoting longevity and helping them achieve the highest quality of life.

..

Optimus Pet® là loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật nên nó cung cấp dinh dưỡng tự nhiên tối ưu nhất cho thú cưng yêu quý của bạn, giúp cải thiện sức khỏe của chúng, kéo dài tuổi thọ và đem lại một  chất lượng cuộc sống hoàn hảo nhất.

..

Optimus Pet®是一种以植物为基础的全食品,为你至爱的宠物提供自然的最佳营养,改善它们的健康,延长寿命,帮助他们达到最高的生活质量。 ....


[english]
[vietnamese]
[chinese]

....Ryo and his pooch, Milo who, after taking Optimus Pet® has seen a significant improvement in his vision which was made cloudy by cataract. Most surprisingly, Milo is also recovering from the swelling of his tumour on his neck! ..Ryo và chó cưng Milo, sau khi sử dụng Optimus Pet, bệnh đục thủy tinh thể của Milo đã cải thiện rất nhiều, thị lực sáng rõ hơn. Điều đáng ngạc nhiên nhất là, khối u trên cổ Milo đã biến mất. ..Ryo的小狗,Milo在服用Optimus Pet®之后,因为白内障而导致的视线模糊有了明显的改善。 最令人惊讶的是,Milo脖子上的肿瘤也渐渐恢复了!....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

....Our super adorable paw friend, Cotton the Corgi has recently embarked on Optimus Pet®'s wholefood regime and her eye infection cleared up just after one week! ..Chú chó siêu đáng yêu của chúng ta, Cotton thuộc giống Corgi vừa bắt đầu sử dụng thực phẩm tự nhiên Optimus Pet®, mắt của em ấy đã khỏi chỉ sau một tuần! ..我们超级可爱的小朋友Cotton the Corgi最近开始了Optimus Pet的全食系统,一个星期后她的眼部感染就被清除了!....


....His eyes were very cloudy, now it's clearing up. He just had a blood test which cost me over $200. The doctor said that his liver was not functioning because he was also ageing - Forrest is 13 years old. He looks perfectly fine and healthy now but before that he was looking very pathetic. He had bleeding wounds on the back of his body, legs and toes. We put Optimus Pet in a paste and applied on the affected areas, and he would always lick at them. Now, he's looking very much a normal and healthy dog. I must say I'm very pleased with the results! ..Lúc trước hai mắt nó mờ lắm, bây giờ thì đã sáng lại rồi. Nó chỉ xét nghiệm máu thôi tôi đã mất hết hơn 200$. Bác sĩ nói rằng gan nó không còn hoạt động tốt nữa do nó đã quá già. – Forrest đã 13 tuổi rồi. Bây giờ thì nó rất khỏe mạnh và vui vẻ tuy nhiên hồi trước nó trông thật thảm hại. Nó bị nhiều vết lở loét chảy máu ở lưng, chân và ngón chân. Chúng tôi đã nghiền Optimus Pet và cho vào hỗn hợp dính sau đó bôi vào vết thương của nó, để nó có thể liếm chúng. Và bây giờ, nó trông như một con chó khỏe mạnh bình thường. Phải nói rằng tôi vô cùng hài lòng với kết quả này. ..它的眼睛非常模糊,现在渐渐清晰了。 它刚刚进行了一项血液检查,花了我$200多块。 医生说它的肝脏不能正常运作,因为它也老了 - Forrest已经13岁了。 它现在看起来非常健康,但在此之前它看起来非常可怜。 它的背上、腿和脚趾都有流血的伤口。 我们把Optimus Pet弄成糊状,涂在受影响的地方,它总是舔着它们。 现在,它看起来非常像正常又健康的狗了。 我必须说我对结果非常满意! ....P1200600.jpg

....Feline Testimonials..CÁC MINH CHỨNG TRÊN MÈO..猫的成功故事....


....Feline Testimonials..CÁC MINH CHỨNG TRÊN MÈO..猫的成功故事........FELINE SUCCESS STORIES..CÁC MINH CHỨNG TRÊN MÈO..猫的成功故事....

....MAKING THE IMPOSSIBLE, POSSIBLE..BIẾN CÁI KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ..化不可能为可能
....


 


Eng
Vie
Chi