....OPTIMUS PET THE POTENT VIALS®..OPTIMUS PET LỌ CHIẾT XUẤT®..OPTIMUS PET 特强液装....

P1033058.jpg
optimuspet potent Vials.jpg
676.png
[english]
[vietnamese]
[chinese]
P1033058.jpg
optimuspet potent Vials.jpg
676.png
[english]
[vietnamese]
[chinese]
sale

....OPTIMUS PET THE POTENT VIALS®..OPTIMUS PET LỌ CHIẾT XUẤT®..OPTIMUS PET 特强液装....

740.00 750.00
Quantity:
Add to Cart..MUA NGAY..购买

....Your Precious Companions’ Best Ally For Thriving In A Toxic Environment..ĐỒNG MINH ĐÁNG TIN CẬY NHẤT GIÚP VẬT NUÔI CHIẾN ĐẤU VỚI MÔI TRƯỜNG ĐỘC HẠI
..你宝贝的伴侣在毒性环境中的最佳选择....

[english]
[vietnamese]
[chinese]
[english]
[vietnamese]
[chinese]

....Patented Microalgae Harvest

Cultured In Well-Water drilled 2 Kilometers into the ground & Powered by pristine Sunshine + 
Acid-Free Rain.
Each harvest & extraction comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free of toxins & contaminants. ..

Thu Hoạch Vi Tảo Được Chứng Nhận

Nuôi cấy trong nước lý tưởng được đào sâu đến 2 km trong lòng đất, được nuôi dưỡng bởi ánh sáng mặt trời tinh khiết và mưa không axit.
Mỗi vụ thu hoạch và khai thác đều có chứng nhận C.O.A ( Certicate Of Analysis – bảng phân tích thành phần) để đảm bảo rằng chúng không chứa chất độc hại và tạp phẩm. ..

专利微藻收获

从地下2公里抽取的井水、阳光以及无酸雨的情况下养殖。
每个收获和提取都带有一个C.O.A. (分析证书),以确保它没有毒素和污染物。....

....Click here to find out more about how Optimus Pet® is harvested and why it is important ..Click here to find out more about how Optimus Pet® is harvested and why it is important ..点击这里了解更多关于Optimus Pet®如何被收割以及它的重要....

Eng
Vie
Chi