....OPTIMUS PET® REVOLUTIONARY TABLETS & POWDER..VIÊN NÉN/ BỘT OPTIMUS PET® CÔNG THỨC MỚI..OPTIMUS PET® 革命性粒状和粉末....

....Nature’s Molecular-Nutrition For ALL Animals Of ALL Ages..Cấu trúc phân tử tự nhiên – Dinh dưỡng cho MỌI Động Vật ở MỌI lứa tuổi..为所有年龄和动物的自然分子营养........Herbivores, Omnivores & Carnivores – Boundless Benefit..ĐỘNG  VẬT ĂN CỎ, ĐỘNG VẬT ĂN TẠP VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT – HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN..草动物,杂食动物和食肉动物 - 无穷利益....

....Gram-for-Gram, microalgae plant food contains more nutrients than any other vegetable or fruit source, surpassing even meat in protein value. Kibble, meat or vegetables take a much longer time than Optimus Pet® to digest since it is a single-celled food. ..Trong từng gram, vi tảo chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn tất cả các nguồn thực phẩm như trái cây và rau, thậm chí hơn cả thịt về lượng protein. Đậu nghiền, thịt hay rau đều cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với Optimus Pet®, vì đây là thức ăn đơn bào ..相比之下,1克微藻植物食品含有比其他任何1克蔬菜或水果更多的营养,甚至超越肉类的蛋白质。 肉食或蔬菜比Optimus Pet®消化的时间要长得多,因为它是单细胞食物。

....Hence, Optimus Pet® is suitable For ALL animals of ALL ages. ..VÌ THẾ, OPTIMUS PET® THÍCH HỢP CHO MỌI ĐỘNG VẬT Ở MỌI LỨA TUỔI. ..因此,Optimus Pet®适用于所有年龄的所有动物。....

....Just 3g of Optimus Pet® Contains A Massive..Chỉ 3gr Optimus Pet ® có thể chứa đến một lượng lớn..仅仅3克的Optimus Pet®就包含了....

....37.5 ± 7.5 mg of Omega 3 Fats..37.5 ± 7.5 mg Omega 3..37.5±7.5毫克的欧米茄3脂肪....

....Your puppy or kitten needs lots of high quality protein & fats from Optimus Pet® to support the explosive growth that takes place during their first year of life. ..Chó con và mèo con của bạn cần rất nhiều chất đạm và chất béo chất lượng cao từ Optimus Pet® để hỗ trợ sự tăng trưởng bùng nổ diễn ra trong năm đầu tiên của cuộc đời chúng. ..您的小狗或小猫需要大量来自Optimus Pet®的高质量蛋白质和脂肪,以帮助它们在第一年发生的迅速成长。....


....• Supreme Nano Protein Content• ..• Hàm lượng protein nano tối đa• ..• 优等纳米蛋白含量• ....

....Optimus Pet® Proteins are 300-400% more readily digested & absorbed than meat because it’s a Single-Celled Micro-Plant Diet. Protein Molecules from Optimus Pet® are only 4-8 microns in size with no cholesterol, antibiotics or steroids. Animals of the past forage for themselves but feedlot animals today are nutritionally abused with GMO Corn providing only omega-6, causing massive inflammation in Pets. Not only is corn an extremely allergenic food & difficult to digest, it can be highly contaminated with deadly aflatoxins, a carcinogen that poisons the liver & promote tumor development. Most pet foods are made with corn-based ingredients. ..Protein Optimus Pet® dễ tiêu hóa và hấp thu hơn thịt đến 300-400% vì đây là Thực phẩm đơn bào. Phân tử Protein từ Optimus Pet® chỉ có kích thước 4-8 micron không có cholesterol, kháng sinh hoặc steroid. Động vật của ngày xưa ăn cỏ cho để nuôi sống cơ thể nhưng gia súc ngày nay lạm dụng dinh dưỡng như Bắp GMO ( đột biến gen) chỉ cung cấp omega-6, gây viêm diện rộng ở Thú nuôi. Bắp không chỉ gây dị ứng và khó tiêu hóa, nó còn có thể bị ô nhiễm nặng bởi aflatoxin gây chết người, chất gây ung thư làm nhiễm độc gan và thúc đẩy sự phát triển khối u. Hầu hết thức ăn cho vật nuôi có thành phần từ bắp. ..Optimus Pet®蛋白质比肉类更容易消化和吸收300-400%,因为它是单细胞微型植物饮食。Optimus Pet®的蛋白质分子只有4-8微米大小,不含胆固醇、抗生素或类固醇。过去的动物自己觅食,但今天的饲养场动物因进食只提供欧米茄-6的转基因玉米,而引起在宠物严重的炎症。玉米不仅是一种极度容易引起过敏、难以消化的食物,它还可能被致命的黄曲霉毒素高度污染。黄曲霉毒素毒害肝脏,促进肿瘤发展。 大多数宠物食品都是以玉米成分制成的。....

....Optimus Pet® contains one of the highest natural sources of DNA & RNA (Cell Repair & Detoxification). Optimus Pet® food source is abundant, resilient, grows extremely fast, are fantastically efficient at folding Complex Proteins & the good news is, Optimus Pet® is a vegetable source! ..Optimus Pet® Có chứa một trong những nguồn DNA và RNA tự nhiên cao nhất (giải độc và sửa chữa tế bào. Nguồn thức ăn Optimus Pet® rất dồi dào, chứa nhiều vi tảo, giúp mau phục hồi, phát triển cực kỳ nhanh và hiệu quả tuyệt vời trong tái tạo cấu trúc protein, và tin vui chính là, Optimus Pet® chính là nguồn thực vật bạn đang tìm kiếm! ..Optimus Pet®含有DNA和RNA(细胞修复和排毒)的最高天然来源之一。 Optimus Pet®食物来源充足、富有弹性、生长速度极快,在折叠复杂蛋白质方面效率极高,好消息是,Optimus Pet®是一种植物来源!....


[Vietnamese]
[Chinese]

....MICROALGAE ARE THE MOST NUTRIENT-DENSE FOOD ON PLANET EARTH & OPTIMUS PET® IS THE KING SPECIES OF ALGAE (MACRO/MICRO)..VI TẢO LÀ LOẠI THỰC PHẨM GIÀU DINH DƯỠNG NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT OPTIMUS PET® LẠI CHÍNH LÀ VUA CỦA CÁC LOÀI TẢO ..微藻是地球上最富有营养的食物,而Optimus Pet®则是藻中之王(宏型/微型)....

....Well-being is linked to access to a healthy food supply. But meat produced around the world these days is industrial, factory or feedlot farmed & they’re under pressure to produce animals destined for consumption at a predetermined weight & size, in the shortest amount of time & at the lowest possible cost. This demand has lead to the use of growth-promotion techniques, including antibiotics in feed, as well as naturally occurring & man made steroid hormones during the growth phase. Hence, the soaring rates of diseases among pets. Statistics show that the life span of companion animals is now half of what it was in the 1950's & 1960's. ..Sức khỏe tốt một phần là do chúng ta có tiếp cận được nguồn thực phẩm lành mạnh hay không. Nhưng thịt được sản xuất trên toàn thế giới ngày nay chủ yếu là từ công nghiệp, nhà máy hoặc từ các trại giết mổ và họ đứng dưới áp lực phải sản xuất ra sản phẩm với trọng lượng và kích cỡ định trước, trong thời gian ngắn nhất và với chi phí thấp nhất có thể. Nhu cầu này dẫn đến việc sử dụng các kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm thêm kháng sinh trong thức ăn, cũng như tiêm các hoocmon steroid nhân tạo trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Do đó, tỷ lệ bệnh ở vật nuôi ngày càng tăng cao. Thống kê cho thấy rằng tuổi thọ của vật nuôi hiện nay chỉ bằng một nửa so với thời kỳ những năm 1950 và 1960. ..身心健康与健康食物资源的获取有密切的关系。但现在世界各地生产的肉类都是工业、工厂或饲养场养殖的,他们需要很紧迫的在最短的时间内,以最低的成本生产预定重量和尺寸的动物。正是这样的需求而导致运用促进动物生长的技术,其中包括饲料中添加抗生素,以及自然的和人造的类固醇激素。因此,宠物的疾病不断的飙升。数据显示,现在的宠物只有1950和1960年代的宠物寿命的一半。....

....Food from the seas are now contaminated with heavy metals as copper or mercury, & organic pollutants as PCBs or dioxins, & radiation from Fukushima. (Click here to read more about this) ..Nguồn thực phẩm từ đại dương cũng bị ô nhiễm bởi kim loại nặng như đồng, thủy ngân hay các chất ô nhiễm hữu cơ như PCBs hoặc dioxins, và bức xạ từ Fukushima. (Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm) ..现在来自海洋的食物被铜或水银等的重金属,多氯联苯或二恶英的有机污染物,以及福岛的辐射所污染。 (点击这里阅读更多)....

....There must be a viable solution to this. ..Cần có một giải pháp khả thi cho các vấn đề này. ..我们必须有一个可行的解决办法。....


....Optimus Pet® is the answer ..OPTIMUS PET® CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP ..答案就是Optimus Pet® ....

....

Anything that comes from the seas are no longer safe

Global fish stocks are in danger, so, fish production may decrease in the future. In addition to this, some fishes, especially marine fishes like salmon, sardine, tuna, anchovy, mackerel or hake, are invariably contaminated with heavy metals as copper or mercury, & organic pollutants as PCBs or dioxins, human health is in question.

Dangers of Radiation

Fukushima radioisotopes end up in fish & seaweed. Wall Street Journal - it is being projected that the cleanup of Fukushima could take up to 40 years to complete. Tepco - between 20 trillion and 40 trillion becquerels of radioactive tritium have gotten into the Pacific Ocean since the Fukushima disaster first began.

Optimus Pet® Is NOT a drug, Traditional Chinese Medicinie(TCM) nor Synthetic Supplement. It is a Plant source that surpasses even Meat in protein value!

Patented Microalgae Harvest; Cultured In Well-Water drilled 2 Kilometers into the ground & Powered by pristine Sunshine + Acid-Free Rain. Each harvest & extraction comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free of toxins & contaminants.

..

Mọi thứ từ đại dương đã không còn an toàn

Cá toàn cầu đang gặp nguy hiểm, do đó, sản lượng cá có thể giảm trong tương lai. Ngoài ra, một số loài cá, đặc biệt là cá biển như cá hồi, cá mòi, cá ngừ, cá cơm, cá thu hay cá mập bị nhiễm kim loại nặng như đồng hoặc thuỷ ngân và các chất gây ô nhiễm hữu cơ như PCBs hoặc dioxins. Tương lai sức khoẻ con người đang là một dấu chấm hỏi. 

Những Nguy Hiểm Của Bức Xạ

Các đồng vị phóng xạ ở Fukushima nhiễm vào cá và rong biển. Tạp chí Phố Wall - dự kiến rằng việc dọn sạch Fukushima có thể mất đến 40 năm để hoàn thành. Tepco - từ 20 nghìn tỷ đến 40 nghìn tỉ becquerels phóng xạ tritium đã xả vào Thái Bình Dương kể từ lần đầu tiên thảm hoạ Fukushima bắt đầu.

Optimus Pet® KHÔNG PHẢI là thuốc, thảo dược Trung Quốc ( Traditional Chinese Medicine –TCM) hay Chất Bổ Sung Tổng Hợp. Đây là loại thực phẩm có nguồn gốc Thực vật thậm chí hơn cả thịt về lượng protein!

Vi tảo thu hoạch được cấp bằng sáng chế, nuôi cấy trong nước lý tưởng được đào sâu đến 2 km trong lòng đất và được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời tinh khiết + mưa không axit. Mỗi vụ thu hoạch và khai thác đều có chứng nhận C.O.A ( Certicate Of Analysis – bảng phân tích thành phần) để đảm bảo rằng chúng không chứa chất độc hại và tạp phẩm.

..

来自海洋的任何东西都不再安全了

全球的鱼类资源面临危机,所以未来的鱼类产量可能会下降。除此之外,一些鱼类,尤其是像三文鱼、沙丁鱼、金枪鱼,凤尾鱼,鲭鱼或鳕鱼等鱼类,也都受到铜或水银等重金属和多氯联苯或二恶英等有机污染物的污染,人类的健康不受保障了。

辐射的危害

福岛放射性同位素也影响了鱼和海藻。华尔街日报 - 据预测,福岛的清理可能需要40年才能完成。 东京电力公司 - 自福岛灾难发生以来,放射性氚已经进入了太平洋,达到20万亿到40万亿亿立方英尺。 Optimus Pet® 不是西药、中药或合成补充剂。它是一种超越肉类蛋白质价值的植物!

专利微藻收获;从地下2公里抽取的井水、阳光以及无酸雨的情况下养殖。 每个收获和提取都带有一个C.O.A. (分析证书),以确保它没有毒素和污染物。

....

[Vietnamese]
[Chinese]

....NUTRITION FACTS & DOSAGE..NUTRITION FACTS & DOSAGE..营养成分和分量....

[Vietnamese]

....DOSAGE..DOSAGE..分量....

....

Tablets:
Puppies/Baby Animals - 5/10 tbs 1 hr before or with all 3 meals (subsequent increment to 20 tbs per meal)
Adult Animals - 10/20 tbs 1 hr before or with all 3 meals (subsequent increment to 30/40 tbs per meal)

Powder:
Puppies/Baby Animals - 1 scoop powder before or with all 3 meals (subsequent increment to 2 scoops per meal)
Adult Animals - 2 scoops powder before or with all 3 meals (subsequent increment to 3/4 scoops per meal)

Unlike isolated vitamins, there is no real fixed dosage for vegetable source food like Optimus Pet®. You gradually increase serving size according to your pet's comfort level.

Preferred Serving Time: 9am-12noon-3pm-6pm
Expiry date: 2019, consume within 3 months of unsealing
Store In Dry Cool Place or Refrigerate ..

Viên nén:
Vật nuôi còn nhỏ - 5/10 viên một giờ trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 20 viên cho mỗi bữa ăn)
Vật nuôi trưởng thành - 10/20 viên một giờ trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 30/40 viên cho mỗi bữa ăn)

Bột:
Vật nuôi còn nhỏ - 1 muỗng trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 2 muỗng cho mỗi bữa ăn)
Vật nuôi trưởng thành - 2 muỗng trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 3/4 muỗng cho mỗi bữa ăn)

Không giống các loại vitamin đơn khác, không có một liều lượng chính xác cho thực phẩm có nguồn gốc thực vật như Optimus Pet®. Bạn tăng dần liều lượng cho vật nuôi dựa trên mức độ thoải mái của chúng.

Thời điểm cho ăn thích hợp: 9 giờ sáng – 12 giờ trưa – 3 giờ chiều – 6 giờ chiều
Ngày hết hạn: 2019, sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở hộp
Dự trữ trong nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh ..

藻片:
小狗/小动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 5/10 粒(随后增加到每餐20 粒)
成年动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 10/20 粒(随后增加到每餐30 粒)

粉状:
小狗/小动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 1 勺(随后增加到每餐 2 勺)
成年动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 2 勺(随后增加到每餐3-4 勺)

与单一的维生素不同的是,像Optimus Pet这样的植物源食品是没有真正固定的剂量的。 根据你宠物舒适的程度,渐渐的增加它的份量大小。

最好的服用时间: 早上9点-中午12点-下午3点-下午6点
截止日期: 2019年,开封后3个月内服用
存放在干燥凉爽的地方或冷藏 ....

....Sold By Veterinarians & Pet Shops
Target: All Pets (Animals) Of All Ages, Healthy Or Not
Retail Price: SGD$540.00 (500g)
                    SGD$70.00 (60g, 300tbs)

..Được bán bởi các phòng mạch thú y và cửa hàng thú cưng
Đối tượng: Mọi loại thú cưng ( động vật) ở mọi lứa tuổi, Khỏe mạnh hay không.
Giá bán lẻ:     SGD$ 540.00 (500g)
        SGD$70.00 (60gr, 300 viên)

..由兽医和宠物店出售
对象:所有年龄层的宠物(动物),不论健康与否
零售价:540.00新元(500克)
               70.00新元60克,300粒)....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]


Eng
Vie
Chi