....Is Optimus Pet® safe for all pets? Especially those with conditions & are on medication? Will there be any contraindications when taking vials, powder or tablets?

..

Optimus Pet® có an toàn cho tất cả các loài thú cưng không? Đặc biệt những thú cưng đang trong trong giai đoạn điều trị? Có bị cấm dùng không?

..

OptimusPet®是否適合所有寵物?特別是那些需要特別照顧和正在治療的寵物?服用特效液裝、粒裝或粉末裝時,有什麼要注意嗎?....


....It is safe for all pets because Optimus Pet® microscopic algae is derived from whole food vegetable source. Common logic tells us that when pets eat food prepared at home, &/or when they consume foods prepared from food courts or bought from the market that is laced with pesticides etc. Beef, pork, chicken, turkey, & more that our pets’ are consuming typically comes from animals treated with hormones, antibiotics & other unappetizing substances. The 'cooked-to-death' vegetables & meat are laced with pesticides, herbicides & fungicides, heavy metals, cheap oils, seasonings such as table salt, MSG, & refined sugar are all added for flavor. Pets are already consuming such foods & they do have problems with medications. ..Nó an toàn cho tất cả các loài bởi vì Optimus Pet® vi tảo có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật. Thông thường khi thú cưng ăn thức ăn được nấu ở nhà, hoặc khi chúng ăn thức ăn được nấu ở tiệm hoặc mua từ chợ có thuốc trừ sâu, Thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt gà tây và nhiều loại khác có nguồn gốc từ động vật được xử lý với hooc –mon, kháng sinh và các chất kém ngon khác. Thịt và rau “nấu chín đến chết” là những thứ có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, kim loại nặng, dầu rẻ tiền, gia vị như muối bọt, MSG, và đường tinh. Vâng, thú cưng của bạn thật sự đã luôn sử dụng những loại thực phẩm đó và thuốc gần như mất hết tác dụng. ..所有寵物均可以安心食用OptimusPet®,因為當中的微藻是全蔬菜來源。
一般市面上購買的食物, 例如牛肉,豬肉,雞肉,火雞等肉類, 也可能含有激素和抗生素、農藥、除草劑、殺真菌劑、重金屬等,而經處理過的食物更可能加入了廉價油、調味料如食鹽、味精和精製糖等。 ....


....Well, the obvious question here is how could there be contraindications if Optimus Pet® (a raw vegetable-based natural food) does not contain the above mentioned toxins?

..

Vậy thì câu hỏi đặt ra là có cần cấm dùng không khi Optimus Pet® (một thực phẩm tự nhiên) không chứa các chất độc nói trên?

..

那麼,如果OptimusPet®(一種蔬菜天然食品)不含上述毒素,怎麼會有禁忌呢?....


....Optimus Pet® is NOT a lab-concocted, factory-produced man-made supplement. It is wholesome food that contains no fillers, binders or preservatives. Each harvest is analyzed for quality assurance to insure it is free of toxins & contaminants. ..Optimus Pet® KHÔNG PHẢI là chất bổ sung bào chế tại phòng thí nghiệm hay từ nhà máy. Đây là một loại thực phẩm tự nhiên hoàn toàn không chứa chất kết dính, chất độn hay chất bảo quản. Mỗi vụ thu hoạch đều được phân tích về chất lượng để đảm bảo chúng không chứa các độc tố và chất ô nhiễm. ..OptimusPet®不是實驗室製作或工廠製造的人造補充劑,是不含填充劑,粘合劑或防腐劑的健康食品。每次收成和萃取的也有質量保證,以確保其不含毒素和污染物。....

....For more frequently asked questions, Click here & check out our FAQ section..Để tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp, vui long Nhấp vào đây và xem phần FAQ..有關更多常見問題,請點擊此處並查看我們的常見問題解答部分....


....Our Seas Are No Longer Safe & Clean..CÁC ĐẠI DƯƠNG ĐÃ KHÔNG CÒN SẠCH SẼ VÀ AN TOÀN NHƯ TRƯỚC..我們的海洋再不安全和清潔....

....Global fish stocks are in danger, so, fish production may decrease in the future. In addition to this, some fishes, especially marine fishes like salmon, sardine, tuna, anchovy, mackerel or hake, are invariably contaminated with heavy metals as copper or mercury, & organic pollutants as PCBs or dioxins, human and animal health is in question. ..Cá toàn cầu đang gặp nguy hiểm, do đó, sản lượng cá có thể giảm trong tương lai. Ngoài ra, một số loài cá, đặc biệt là cá biển như cá hồi, cá mòi, cá ngừ, cá cơm, cá thu hay cá mập bị nhiễm kim loại nặng như đồng hoặc thuỷ ngân và các chất gây ô nhiễm hữu cơ như PCBs hoặc dioxins. Tương lai sức khoẻ con người và động vật đang là một dấu chấm hỏi. ..全球魚類種群處於危險之中,因此,未來魚類生產可能減少。除此之外,一些魚類,特別是海產魚如鮭魚、沙丁魚、金槍魚、鳳尾魚、鯖魚或鱈魚,已被重金屬如銅或汞,以及有機污染物如多氯聯苯或二噁英污染,食用可影響人類和動物健康。....

....Marine pollution occurs when harmful, or potentially harmful, effects result from the entry into the ocean of chemicals, particles, industrial, agricultural and residential waste, noise, or the spread of invasive organisms. Eighty percent of marine pollution comes from land. Air pollution is also a contributing factor by carrying off pesticides or dirt into the ocean. Land and air pollution have proven to be harmful to marine life and its habitats. ..Ô nhiễm biển xảy ra khi các hóa chất, hạt, rác thải công nghiệp, nông nghiệp, rác thải có hại, hoặc có thể có hại xâm nhập vào đại dương hoặc do sự lây lan của các sinh vật xâm lấn. Tám mươi phần trăm ô nhiễm biển bắt nguồn từ đất đai. Ô nhiễm không khí cũng là một yếu tố gây ô nhiễm biển do thuốc trừ sâu hoặc chất bẩn bị đổ ra biển. Ô nhiễm đất và không khí đã được chứng minh là có hại cho sinh vật biển và môi trường sống của chúng. ..海洋一直被污染,80%的海洋污染來自陸上,化學品、顆粒、工業、農業和住宅廢物、噪聲??或侵入性生物體的不斷擴散進入海洋,對海洋生態造成傷害。空氣也將農藥或污垢帶入海洋,成為污染的另一個因素。土地和空氣污染已證明對海洋生物及其棲息地有害。....

....Plastic bags look like Jellyfish, killing turtles and other marine life that eat it mistakenly..Bọc ni long trông giống như sứa, chúng giết chết rùa biển và những sinh vật biển khác khi lỡ ăn phải..塑料袋看起來像水母,海龜和其他海洋生物會錯誤吞食而死亡....

....Plastic bags look like Jellyfish, killing turtles and other marine life that eat it mistakenly..Bọc ni long trông giống như sứa, chúng giết chết rùa biển và những sinh vật biển khác khi lỡ ăn phải..塑料袋看起來像水母,海龜和其他海洋生物會錯誤吞食而死亡....

Plastic Ocean..NHỰA ĐẠI DƯƠNG..塑料海洋

....There are over 30 million tons of plastic that are being produced each year and only about 6 % is being recycled and reused. Eventually, they all end up in the ocean. In every square inch of a mile there is about six times the amount of plastic than phytoplankton. With that being said, a marine animal will be more likely to swallow plastic than its normal nutrition. ..Hiện có hơn 30 triệu tấn nhựa đang được sản xuất mỗi năm và chỉ khoảng 6% đang được tái chế và tái sử dụng. Cuối cùng, tất cả đều đổ ra biển. Trong mỗi inch vuông của một dặm, số lượng chất dẻo nhiều hơn thực vật phù du gấp 6 lần. Điều đó có nghĩa là, một động vật biển sẽ dễ dàng nuốt phải chất dẻo thay vì thức ăn thường ngày của chúng. ..全球每年生產的塑料超過3000萬噸,但只有約6%被回收和再利用 ,大部分被在流入海洋。在海中每平方英寸,塑料比浮游植物多出6倍。據說,海洋動物吞嚥塑料的可能性比正常食物更高。....

....Bluefin tuna: one of the species found to contain trace amounts of radioactive..Cá ngừ vây xanh: một trong những loài được tìm thấy có chứa dấu vết chất phóng xạ..藍鰭金槍魚是已發現含有微量放射性物質的物種之一....

....Bluefin tuna: one of the species found to contain trace amounts of radioactive..Cá ngừ vây xanh: một trong những loài được tìm thấy có chứa dấu vết chất phóng xạ..藍鰭金槍魚是已發現含有微量放射性物質的物種之一....

Dangers of Radiation..NHỮNG NGUY HIỂM CỦA BỨC XẠ..危險輻射

....Fukushima radioisotopes end up in fish & seaweed. Wall Street Journal - it is being projected that the cleanup of Fukushima could take up to 40 years to complete. Tepco - between 20 trillion and 40 trillion becquerels of radioactive tritium have gotten into the Pacific Ocean since the Fukushima disaster first began. ..Các đồng vị phóng xạ ở Fukushima nhiễm vào cá và rong biển. Tạp chí Phố Wall - dự kiến ằng việc dọn sạch Fukushima có thể mất đến 40 năm để hoàn thành. Tepco - từ 20 nghìn tỷ đến 40 nghìn tỉ becquerels phóng xạ tritium đã xả vào Thái Bình Dương kể từ thảm hoạ Fukushima lần đầu tiên bắt đầu.  ..福島放射性同位素最終會影響魚類和海藻。華爾街日報 - 據預測,福島的清理可能需要長達40年才能完成。 Tepco  -  福島災難中,20萬億至40萬億的放射性氚已進入太平洋。....


....So How Do We Grow & Harvest Optimus Pet®?..VẬY CHÚNG TÔI ĐÃ TRỒNG VÀ THU HOẠCH OPTIMUS PET® NHƯ THẾ NÀO..我們如何培植和收割OPTIMUS PET®?....

....High-Tech Patented Farming & Harvest..NUÔI TRỒNG VÀ THU HOẠCH THEO CÔNG NGHỆ CAO..高科技專利農產品....

....Optimus Pet® is grown, bred and harvested in pristine sunshine, with virtually no industrial activities within a 200 kilometers radius around our farms thus, receiving little to no acid rain. Unlike other culture pools that utilize filtered water added with chemical fertilizers, Optimus Pet® uses a high-tech patented farming system with absolutely NO chemicals involved before, during or after harvest. Its water source is from organic well-water drilled 2 kilometers underground. Each harvest & extraction comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it’s free of toxins & contaminants. ..Optimus Pet® được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời tinh khiết, trong khu trồng không có bất kì hoạt động công nghiệp nào trong bán kính 200km, mưa không axit. Không giống những loại sản phẩm khách được kích thích năng suất bằng nước lọc cùng với phân bón hóa học, Optimus Pet® đường nuôi trồng trong hệ thống HOÀN TOÀN không chứa độc tố, dù trước hay sau thu hoạch. Được nuôi cấy trong nước lý tưởng được đào sâu đến 2 km trong lòng đất. Mỗi vụ thu hoạch và khai thác đều có chứng nhận C.O.A ( Certicate Of Analysis – bảng phân tích thành phần) để đảm bảo rằng chúng không chứa chất độc hại và tạp phẩm. ..OptimusPet®在原始的陽光下培植,我們的農場周圍200公里範圍內,幾乎沒有工業活動,因此不受酸雨影響。一般培養池只用過濾水添加化學肥料,OptimusPet® 卻利用高科技專利農業系統,絕對不含化學物質。其水源也由地下2公里的有機井抽取。每次收成和萃取都經過Certificate Of Analysis 驗證,確保沒有毒素和污染物。 ....

High-Tech Patented Farming & Harvest - The Singapore Patents Act, Certificate of Grant Of Patent No: 152154, USA Patent App No: 60/982,535

High-Tech Patented Farming & Harvest - The Singapore Patents Act, Certificate of Grant Of Patent No: 152154, USA Patent App No: 60/982,535


Eng
Vie
Chi