P1004679+(1).JPG
P1230045+(1).jpg
P1240060 (1).jpg
P1004679+(1).JPG

Optimus Pet®


....

Groundbreaking Multiple Health Awards Winning Formula

Where your pet's immune system reaches Optimum levels

.. Công thức đột phá cho một sức khỏe hoàn hảo chống lại mọi bệnh tật

Nơi hệ miễn dịch của thú cưng đạt mức tối ưu ..
突破多面性健康獎項配方

為你的寵物免疫系統達到最理想水平

....

SCROLL DOWN

Optimus Pet®


....

Groundbreaking Multiple Health Awards Winning Formula

Where your pet's immune system reaches Optimum levels

.. Công thức đột phá cho một sức khỏe hoàn hảo chống lại mọi bệnh tật

Nơi hệ miễn dịch của thú cưng đạt mức tối ưu ..
突破多面性健康獎項配方

為你的寵物免疫系統達到最理想水平

....

....Gallery, events & Promotions..
THƯ VIỆN, SỰ KIỆN & KHUYẾN MÃI..画廊,活动和促销活动....


[vietnamese]
[english]
[chinese]

....

WELCOME TO OPTIMUS PET®!

Here at Optimus Pet®, we have one simple goal: to nurture and nourish your precious companions to optimum health. We know how much you care for your furry, feathery, leathery or scaly family member... That is why we have created a winning formula for you to help them defend, preserve and create life. While you are here with us, Optimus Pet® is your pet's new health companion and our aim is to ensure they have everything they need to be happy and healthy.

..

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI OPTIMUS PET®!

Ở Optimus Pet®, chúng tôi có một mục tiêu rất đơn giản:  chăm sóc và nuôi dưỡng người đồng hành quý giá của bạn và giúp chúng đạt được sức khỏe hoàn hảo nhất. Chúng tôi hiểu được bạn quan tâm đến những thành viên này biết bao nhiêu…do vậy chúng tôi dày công nghiên cứu ra một công thức đột phá cho bạn để có thể giúp chúng bảo vệ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ.

..

OPTIMUS PET® 歡迎你!

Optimus Pet® 只有一個簡單的目的: 為你的寶貝寵物提供營養滋潤,達到最佳健康水平,我們知道無論你的寵物是毛茸茸的、羽毛的、皮革的,牠也是你家中一個很重要的成員,所以我們特別調配配方,Optimus Pet® 和你一起,幫助寶貝防禦、保持和創造更美好健康生命,讓牠們健康快樂地成長。

....


P1210746.jpg

....WHO WE ARE..CHÚNG TÔI LÀ AI..我们的故事....

....Founded in 2010, we are committed to deliver the promise of nurturing and nourishing your animal companions back to healthy equilibrium through natural, holistic products. ..Thành lập năm 2010, với cam kết  sẽ đem đến cho thú cưng của bạn sự chăm sóc cần thiết để cân bằng sức khỏe thông qua các sản phẩm được  bào chế bằng nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên. ..成立于2010年,我们致力于通过自然,全面的产品,实现培育和养育您的动物伙伴恢复健康平衡的承诺 ....

....Read about us → ..TÌM HIỂU THÊM VỀ CHÚNG TÔI →..关于我们 ....

....PLANT-BASED WHOLE FOOD..THỨC ĂN TỰ NHIÊN NGUỒN GỐC THỰC VẬT..以植物为基础的食品....

....Optimus Pet® is a whole-food micro plant-based diet that provides "Targeted Nutrition". Now your pets can play with lasting stamina, heal with organic speed & enjoy longevity with the true health companion: Optimus Pet®. ..Đây là thức ăn có nguồn gốc thực vật với mục đích cung cấp “dinh dưỡng hợp lực”. Giờ thì thú cưng của bạn có thể thoải mái chơi đùa, nhanh chóng khỏi bệnh và kéo dài tuổi thọ nhờ vào người bạn đồng hành Optimus Pet®. ..OptimusPet®是提供“有针对性的营养”的全食物微植物为基础的饮食。现在,您的宠物可以玩持久耐力,以有机速度治愈,并与真正的健康伴侣OptimusPet®享受长寿。 ....

....DISCOVER THE SCIENCE → ..KHÁM PHÁ CÁC NGHIÊN CỨU → ..科學發現 ....

....success stories..CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG..成功的故事....

....Backed by multiple health awards & nutritional science; Optimus Pet® is harvested via a patented formula with absolutely no chemical additives. It has received numerous groundbreaking testimonials around the world. ..Được sự công nhận bởi hàng loạt các chứng nhận về sức khỏe và các nghiên cứu dinh dưỡng, sản phẩm của chúng tôi được cấp bằng sáng chế và đã nhận được nhiều chứng nhận đột phá trên toàn thế giới. ..由多个健康奖和营养科学支持; OptimusPet®通过专利配方收获,绝对不含化学添加剂。它已经在世界各地收到了许多开创性的见证。 ....

....Read & Watch our Testimonials → ..TÌM HIỂU VỀ CÁC CHỨNG NHẬN → ..观看成功故事....

P1230045+(1).jpg

....Enhance your Pet's Defense mechanisms..Nâng cao sức khoẻ của Pet..增强你的宠物的防御机制....


....

Fight against Sickness and Disease

Prolong your Pet's life expectancy

..

Chiến đấu chống lại bệnh tật và các tác nhân gây bệnh

Triển vọng kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi

..

防止疾病和疾病
延长你的宠物的生活期望

....

....Enhance your Pet's Defense mechanisms..Nâng cao sức khoẻ của Pet..增强你的宠物的防御机制....


....

Fight against Sickness and Disease

Prolong your Pet's life expectancy

..

Chiến đấu chống lại bệnh tật và các tác nhân gây bệnh

Triển vọng kéo dài tuổi thọ cho vật nuôi

..

防止疾病和疾病
延长你的宠物的生活期望

....

[english]
[vietnamese]
[chinese]
[english]
[English]
[Vietnamese]
[Chinese]
[vietnamese]
[Chinese]

....PHOTO GALLERY..THƯ VIỆN ẢNH..照片库....

....We dedicate this space to the independent, the runners, the permanent sleepy heads, the long-eared listeners, the hairy houdinis and those wet nosed alarm clocks - none other than your lovely companions. ..Nơi này dành riêng cho những khoảnh khắc đáng yêu, tự do, lúc chúng chạy nhảy, ngủ gục, những khán giả tai dài, những túm lông đáng yêu và những cái đồng hồ báo thức với chiếc mũi ướt – không gì khác chính là những người bạn đồng hành đáng yêu của chúng ta. ..我们把这个空间献给独立者,奔跑者,时刻都昏昏欲睡的头,长耳朵的听众,毛茸茸的胡迪尼和那些湿鼻子的闹钟 - 无非是您可爱的同伴。
....

....BROWSE OUR GALLERY ..XEM QUA THƯ VIỆN ẢNH  ..浏览我们的图库 →....

P1230120.jpg

....Latest BLOG posts..NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT..最新的博客帖子....

....Discover useful tips and information from feeding to grooming to help you keep your companions happy and healthy. We share the latest news about the pet food industry and help you explore unique pet care needs. ..Khám phá những lời khuyên hữu ích và những thông tin đầy đủ nhất từ thức ăn đến tắm rửa cho thú cưng, giúp bạn chăm sóc chúng tốt nhất, để chúng luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Chúng tôi chia sẻ những thông tin mới nhất về công nghệ thực phẩm cho vật nuôi và giúp bạn khám phá những cách chăm sóc thú cưng độc đáo. ..获取从喂养到美容都有用的提示和资料,以帮助您保持您伙伴的快乐与健康。 我们分享有关宠物食品行业的最新消息,并帮助您探索独特的宠物护理需求。 ....

....READ OUR BLOG  ..ĐỌC BÀI VIẾT CỦA CHÚNG TÔI → ..阅读我们的博客 →....

0X1A6791.jpg

....GET UP TO DATE..CẬP NHẬT THÔNG TIN..
获取更新消息....

....We showcase the latest articles from newspapers, magazines, television and the Internet that have featured our brand. Get up to date with the latest promotions and exciting events. ..Chúng tôi giới thiệu những bài viết mới nhất trên các bài báo, tạp chí, truyền hình và Internet có thông tin liên quan đến sản phẩm của mình. Hãy theo dõi và cập nhật những chương trình khuyến mãi cũng như những sự kiện thú vị sắp diễn ra. ..我们呈现来自报纸、杂志、电视和互联网有关我们品牌特色的最新文章。 获取最新的促销和激动人心的活动。 ....

....READ NEWS  ..ĐỌC TIN TỨC TẠI ĐÂY → ..阅读新闻....


P1240060 (1).jpg

....Long Live your pets..Kéo dài tuổi thọ thú cưng.. 让你的宠物长寿....


....Long Live your pets..Kéo dài tuổi thọ thú cưng.. 让你的宠物长寿....
....

OPTIMUS PET® AT PET EXPO 2015

..

OPTIMUS PET® TẠI TRIỂN LÃM DÀNH CHO THÚ CƯNG NĂM 2015

..

OPTIMUS PET®在2015年的宠物博览会....

....Catch a glimpse of one of Singapore's biggest Pet industry conventions, Pet Expo 2015. Check out our lovely customers and their beautiful furry companions who came to visit the booth and brought Optimus Pet® home with them! We have never been more pleased to carry out our lifelong commitment to nourish and care for your animal companions and it has been an awesome privilege knowing that they are safe, happy and healthy with us. ..Hãy xem qua một trong những triển lãm lớn nhất dành cho vật nuôi được tổ chức tại Singapore, Pet Expo 2015. Ngắm nhìn những khách hàng dễ thương và thú cưng đáng yêu của họ, những người đã đến gian hàng và mua Optimus Pet®! Chúng tôi rất vinh hạnh được thực hiện cam kết lâu dài của mình chính là nuôi dưỡng và chăm sóc cho thú cưng của bạn, đó là một đặc ân tuyệt vời khi biết rằng thú cưng của bạn luôn được an toàn, vui vẻ và khỏe mạnh khi làm bạn với chúng tôi. ..
看一看新加坡最大的宠物行业会议之一,2015年宠物博览会。看看我们可爱的顾客和他们漂亮又毛茸茸的同伴过来参观展位,并带着Optimus Pet®回家! 能够履行我们滋养和照顾您的动物伙伴的终身承诺,我们感到无比高兴。能够知道它们安全,快乐和健康让我们深感荣幸。
....

....Click here to watch the video of Pet Expo 2015!..Bấm vào đây để xem video về triển lãm Pet Expo 2015!..点击这里观看2015年宠物博览会的视频!....


....We would like to hear Your Success Stories!

..
Chúng tôi rất hào hứng lắng nghe câu chuyện thành công của bạn!

..

我们想听听你的成功故事!

....

....If your pets have experienced amazing results, please post it on our Facebook page by clicking this link: ..Nếu thú cưng của mình đã được trải nghiệm những hiệu quả kinh ngạc, đừng ngần ngại đăng trên trang của chúng tôi bằng cách nhấp vào đường link sau đây: ..如果您的宠物有惊人的效果,请点击以下链接将其发布到我们的Facebook页面: ....


....Get in touch with us today..HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY..
立即与我们联系....

....Name..Họ và Tên..名称.... *
....Name..Họ và Tên..名称....
Eng
Vie
Chi