....Frequently asked questions..NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP..常見問題....


....Why is Optimus Pet® so effective in maintaining Homeostasis (Optimal Health) in ALL Animals Compared To Other Products? 

One important factor that is lacking in most brands of commercialized pet food is the term ‘Metabolite Logistics’. They may contain enough nutrients but not enough ‘Gene Activators’ or ‘Nutrient Handlers & Waste Managers’. Our brand (Optimus Pet®) of Microscopic Algae significantly brings nutrient absorption & distribution to a whole new level. This is the game changer in the health of pets who are facing an onslaught of degenerative diseases like never before. The optimal combination of 10 components of Free Fatty Acids (The Gene Activators) from our breed of premium Microalgae contains high levels of Gene Activators. They are the Master Regulators – it is like installing a natural ‘GPS Guiding System’ in your pets’ body that control & direct the exact amount of nutrients needed throughout its entire body, maintaining proper functioning of its component cells, tissues, organs, & organ systems. Effectively achieving Homeostasis (Optimal Health). Hence, your pets will thrive even in a toxic environment. They will play with lasting stamina, heal with organic speed & live a long & joyful life!

Give me the science behind what you mean above?

A ligand is also a gene activator, a molecule which produces a signal by binding to a site on a target protein or simply put, a switch to turn on genes to elicit a performance – example: lowering cholesterol/triglycerides, cell differentiation, balancing glucose, immune system modulation, nutrient handling, toxins, etc. There are Synthetic & Natural Ligands. Optimus Pet® contains Natural Ligands (safest).

In molecular biology, animals have in their systems, ligand-activated Nuclear Hormone Receptors (NHRs) or a family of receptor proteins that operate in the cell nucleus as transcription factors (transfer of biological information), regulating the expression of genes.

In an extensive Phytotherapy Research, Optimus Pet® (Tablets, Powder & especially the concentrated form of The Potent Vials) was found to contain the highest levels of qualitative Natural Ligands (NLs) or Natural Gene Activators (LC-PUFAs) compared to all other leading brands of microalgae. The NLs activate the superfamily of receptor genes (NHRs), thus assisting to promote healthy inflammation response while maintaining strong cellular structure & activity in the joints, bones & throughout the animals’ entire organ systems.

From this Phytotherapy Research, Multiple Health Accolades were also accorded to Optimus Pet®. ..

Tại sao Optimus Pet lại đặc biệt có khả năng duy trì Cân bằng nội mô ( Sức khỏe đỉnh cao) cho MỌI động vật so với các sản phẩm khác?

Một trong những thiếu sót của hầu hết các thương hiệu thực phẩm dành cho thú cưng khác chính là “Chuyển hóa hậu cần”. Các sản phẩm này có thể chứa đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại thiếu “Gen hoạt hóa” hoặc “Điều chỉnh chất dinh dưỡng và chất thải”. Thương hiệu của chúng tôi (Optimus Pet®) với hoạt động của Vi tảo sẽ giúp việc hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn cũng như hỗ trợ việc xây dựng đến một tầm cao mới. Đây sẽ là mấu chốt manh đế đột phá cho những vật nuôi vốn đang đấu tranh với các bệnh thoái hóa mà trước đây chưa bao giờ gặp phải. Sự kết hợp tuyệt vời của 10 hợp chất Axit béo tự do (Gen hoạt hóa) từ Vi tảo đỉnh cao chứa Gen hoạt hóa. Chúng là những Quản lý cao cấp - giống như việc cài đặt một ‘hệ thống dẫn đường GPS’ tự nhiên trong cơ thể vật nuôi của bạn để kiểm soát và điều hướng chính xác lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho toàn bộ cơ thể, duy trì hoạt động bình thường của các tế bào, mô và hệ thống các cơ quan. Đạt được Cân bằng nội mô - Homeostasis (Sức khỏe đỉnh cao) một cách tích cực và hiệu quả . Do đó, vật nuôi của bạn sẽ phát triển ngay cả trong môi trường độc hại. Chúng sẽ chơi đùa với sức chịu đựng lâu, chữa lành với tốc độ nhanh chóng và sống một cuộc sống lâu dài và vui tươi!

Hãy cho tôi biết cơ sở khoa học của những điều trên?

Các phối tử đồng thời cũng là những gen hoạt hóa, phân tử tạo ra một tín hiệu bằng cách liên kết với mạng lưới trên một protein mục tiêu hoặc đơn giản là đặt một chuyển đổi để kích hoạt các gen nhằm tạo ra một hiệu suất – như: giảm cholesterol / triglycerides, phân biệt tế bào, cân bằng glucoza, điều chế hệ thống miễn dịch, xử lý chất dinh dưỡng, chất độc, Có hai dạng phối tử là phối tử Tổng hợp và Phối tử Tự nhiên. Optimus Pet® chứa các phối tử gắn kết tự nhiên (an toàn hơn).

Trong sinh học phân tử, động vật có các thụ thể Hormone Hạt nhân kích hoạt (NHR) hoặc một họ các protein thụ thể hoạt động trong nhân tế bào như các nhân tố phiên mã, điều chỉnh biểu hiện của gen.

Trong nghiên cứu Liệu pháp – Phyto mở rộng, Optimus Pet® đã được chứng minh có chứa nhiều Ligands tự nhiên (NLs) hay còn gọi là Gen hoạt hóa tự nhiên (LC -PUFAs) khác biệt với các thương hiệu hàng đầu vi tảo khác. NLs kích hoạt liên họ cơ quan thụ cảm hormone gen (NHRs) ở động vật, giúp tăng cường phản ứng chống viêm trong khi duy trì cấu trúc và hoạt động của tế bào bình thường trong các khớp, xương và khắp toàn bộ hệ thống cơ quan trong cơ thể.
Cũng từ nghiên cứu mở rộng này, Nhiều Giải Thưởng Sức Khỏe đã được trao cho Optimus Pet®. ..

为什么与其他产品相比Optimus Pet®能够让所有动物如此有效地维持体内平衡(最佳健康状况)?
大多数品牌的商业化宠物食品中都缺乏的一个重要因素是“代谢物物流”。它们可能含有足够的营养物质,但没有足够的“基因激活剂”或“营养处理和废物管理机构”。我们品牌(Optimus Pet®)的微藻能明显将养分吸收和分配提高到一个全新的水平。这是正面临着前所未有的退行性疾病威胁的宠物健康方面的游戏规则改变者。从我们培育的优质微藻品种中提取的10个游离脂肪酸(基因激活剂)的最佳组合物含有很高的基因激活因子。他们是主调节因子——这就像在您的宠物体内安装一个天然的“GPS导航系统”,控制和指导整个身体所需的营养,维持其细胞、组织、器官和器官系统的正常运作。有效实现体内平衡(最佳健康状况)。因此,即使在有毒的环境下,您的宠物也会茁壮成长。玩耍时他们精力更加持久,以很快的速度痊愈,过上快乐而又长寿的生活!

告诉我你说那些背后的科学原理?
配体也是一个基因活化剂。它是一个分子,能够通过结合目标蛋白质或简单的放置来产生一个信号;它也是一个打开基因以激发性能的开关——例如:降低胆固醇\甘油三酯、细胞分化、平衡血糖、免疫系统调制、营养处理、毒素等。目前有合成配体和天然配体。Optimus Pet®包含天然配体(更安全)。

在分子生物学中,动物的系统中存在配体激活的核激素受体(NHRs)或一族受体蛋白,这些受体蛋白在细胞核中作为转录因子(生物信息的传递),调节基因的表达。

在广泛的植物疗法研究中,发现相比于所有其他微藻类领先品牌,Optimus Pet®(片装、粉末装以及特别是浓缩的瓶装)含有最高含量的天然配体(NLs)或自然基因活化剂(LC-PUFAs)。天然配体激活了受体基因(NHRs)的超家族,从而有助于促进健康的炎症反应,同时保持关节、骨骼和动物整个器官系统中强壮的细胞结构和活动。

这个植物疗法研究也赋予Optimus Pet®众多健康荣誉。

....

op23.jpg

....

Gene Activators or Natural Ligands? Can I know more?

Gene Activators are handlers of micro-nutrients like minerals, vitamins. enzymes, proteins, amino acids, peptides. polypeptides, mono/polysaccharides & omega fats. Including the junk fats (trans fats etc), refined sugars, high fructose corn syrup, uric acid, creatinine, calcium oxalates, hyper-triglycerides, excess cholesterol, proteinuria, bacteria, viruses, mold, fungus, parasites, etc. The Natural Ligands or Gene Activators communicate with the pet’s body on a molecular level, instructing where, when & how the above metabolites are to be used, stored, distributed & excreted.

Natural Ligands or Gene Activators = Logistics Department

If you use the analogy that all metabolites are in envelopes with different addresses, & all are to be distributed to different destinations of the entire body. Each destination in the body has its own address that is displayed in multiple areas of each cell. The Natural Ligands from Optimus Pet® would be the logistics department that will lock onto the receptor sites of cells, transferring instructions on the delivery of micro-nutrients in perfect ratios to the correct addresses (Tissues, Organs, Cells, DNA) within the animal’s system or excreted out of the system when necessary.

What is the recommended feeding guide for my pets? Do they vary for different animals, sizes, age difference etc.?

Just like how human’s ability & power to heal depends upon the totality of their diet, medication, lifestyle, environmental & genetic factors, it’s the same for the animal kingdom.

Optimus Pet® is a 100% high-end wholesome vegetable source with absolutely no chemical additives, preservatives & man-made ingredients. Its nutrition is basic & fundamental to every living thing on the planet including animals - & we literally mean all animals. This is because every living thing is made up of DNA & genes & our nutritional formula contains Gene Activators that can positively impact the health of all animals. Pretty much like an orchestra is led by a conductor, the Gene Activators (conductor) in Optimus Pet® will then supply the necessary nutrients (orchestra) & stimulate all the systems, functions & processes in the body to work more efficiently in tandem. This is what we mean by "synergetic nutrition". When your pets consume these micro-nutrients naturally, they use the least energy to digest, thus assimilation & utilization of phyto-minerals & vitamins will be at optimum levels.

Our nutritional formula works the same way & the benefits are equal for every animal, small or large, healthy or disease-stricken. Furthermore, Optimus Pet® is so highly absorbable in an animal's body that it is gentle even on the weakest stomach! Hence, the general recommended daily intake for your pets do not vary with size or animal species. Unlike isolated vitamins & supplements, there is no real fixed dosage for vegetable source food like Optimus Pet®. You gradually increase serving size according to your pet's comfort level. (Note: Do not take Optimus Pet® to be multi-vitamins or some form of synthetic supplement, drug or medicinal herb, it is a whole-food-plant-based diet with protein & omega fats value surpassing beef & fish respectively).

As a guide, you can feed your pet according to age. This is also because the older animals’ cell regeneration ability is slower, their digestive system goes through a 'wear & tear' process & they require more nutrients to maintain & support their biological processes & functions in old age, at the same time preventing age-associated diseases.

Feed your pets 1 hour before all three meals every day with access to water. For infants to 3 years old, feed 1 to 3 tablets of Optimus Pet® 3 time daily. Subsequent increment to 6 to 8 tablets per meal. For 4 years old & above, feed 5 to 10 tablets per meal. Subsequent increment to 15 tablets & above per meal.

If your pets are facing some health challenges, bear in mind that you must allow your pets to gradually adjust to the increased efficiency & greater output of all the organs & glands through ingestion of Optimus Pet® tablets. Like all food intake, "everything in moderation" should be the rule of thumb. It would be unwise to increase the animals' blood flow in the heart before the veins & arteries are strong enough to handle it by overeating of all kinds of supplements, including Optimus Pet.

Flushing out toxins is desirable but not at such a fast rate that the kidneys, liver & intestines cannot handle the volume & produce "side effects." It is critical to your pet's health that his or her physical condition is monitored regularly & the feeding amount of any meals are adjusted when necessary.

Lastly, your pet's medical condition should be evaluated by a veterinarian before any medical decisions are implemented. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

We recommend that if you should choose to follow our lead of not letting your companions ingest all other forms of supplements, then solely consuming Optimus Pet® tablets can be increased to 30 to 40 tablets a day depending on your pet's comfort level. This recommended diet process is best accompanied by home prepared unprocessed meals.

Is Optimus Pet® safe for all pets? Especially those with conditions & are on medication? Will there be any contraindications when taking vials, powder or tablets?

It is safe for all pets because Optimus Pet® microscopic algae is derived from whole food vegetable source. Common logic tells us that when pets eat food prepared at home, &/or when they consume foods prepared from food courts or bought from the market that is laced with pesticides etc. Beef, pork, chicken, turkey, & more that our pets’ are consuming typically comes from animals treated with hormones, antibiotics & other unappetizing substances. The 'cooked-to-death' vegetables & meat are laced with pesticides, herbicides & fungicides, heavy metals, cheap oils, seasonings such as table salt, MSG, & refined sugar are all added for flavor. Pets are already consuming such foods & they do have problems with medications.

Well, the obvious question here is how could there be contraindications if Optimus Pet® (a raw vegetable-based natural food) does not contain the above mentioned toxins

Optimus Pet® is NOT a lab-concocted, factory-produced man-made supplement. It is wholesome food that contains no fillers, binders or preservatives. Each harvest is analyzed for quality assurance to insure it is free of toxins & contaminants.

..

Gen hoạt hóa hay Phối tử tự nhiên? Cụ thể thì chúng là gì?

Gen hoạt hóa là những là những chất xử lý các chất dinh dưỡng vi lượng như khoáng chất, vitamin, enzym, protein, axit amin, peptit, polypeptides, mono / polysaccharides và high fructose corn syrup, axit uric, creatinine, oxalat canxi, hyper triglycerides, cholesterol dư thừa, protein niệu, vi khuẩn, virus, nấm mốc, nấm, ký sinh trùng, vv
Phối tử tự nhiên hay Gen hoạt hóa truyền tín hiệu với cơ thể vật nuôi theo cấp độ phân tử, quyết định địa điểm, thời gian và phương thức để các chất chuyển hóa trên được sử dụng, lưu trữ, phân phối và bài tiết.

Phối tử tự nhiên hay Gen hoạt hóa = Cơ quan vận chuyển
Nếu bạn giả định rằng tất cả các chất chuyển hóa là những chiếc phong bì có địa chỉ khác nhau, và tất cả sẽ được phân phối đến các điểm đến khác nhau trong toàn bộ cơ thể. Mỗi đích đến trong cơ thể có địa chỉ riêng của nó được hiển thị theo từng ô. Các phối tử tự nhiên từ Optimus Pet® sẽ là bộ phận hậu cần giữ nhiệm vụ tiếp cận các tế bào, chuyển hướng dẫn về việc phân phối các chất chuyển hóa với các tỷ lệ hoàn hảo tới chính xác từng địa chỉ (Mô, Cơ quan, Tế bào, DNA) trong hệ thống hoặc thải trừ khỏi hệ thống khi cần thiết.

Liều lượng khuyến nghị cho thú cưng của tôi là gì? Nó có khác nhau tùy theo từng loại động vật, kích cỡ, tuổi tác, hay không?

Cũng giống như khả năng chữa lành của con người tùy thuộc hoàn toàn vào chế độ ăn uống, thuốc than, cách sống, môi trường và gen, động vật cũng giống như vậy.
Optimus Pet® là thực phẩm 100% nguồn gốc thực vật và hoàn toàn không chứa phụ gia, chất bảo quản và thành phần nhân tạo. Chất dinh dưỡng có trong sản phẩm là nền tảng cơ bản nhất mà tất cả các sinh vật sống được tạo thành – vâng chúng tôi đang đề cập đến tất cả trên nghĩa đen. Là bởi vì tất cả sinh vật sống đều được tạo thành từ DNA và gen, công thức dinh dưỡng đều chưa Gen hoạt hóa có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của tất cả động vật. Nó khá tương đồng với một dàn nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng, Gen Hoạt hóa (nhạc trưởng) chính là Optimus Pet® sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết (dàn nhạc) và kích thích toàn bộ các cơ quan, bộ phận chức năng và các quá trình chuyển giao trong cơ thể một cách vô cùng hiệu quả. Chúng tôi gọi đây là “Tổng hợp dinh dưỡng”. Khi vật nuôi hấp thụ loại vi dinh dưỡng này, chúng chỉ cần tiêu hao rất ít năng lượng để tiêu hóa, từ đó, sự đồng hóa và sử dụng các khoáng tố thực vật & vitamin sẽ ở mức tối ưu.

Công thức dinh dưỡng của chúng tôi hoạt động theo cùng một cách và mang lại lợi ích tương tự cho mọi động vật, dù nhỏ hoặc lớn, khỏe mạnh hay bị bệnh. Hơn nữa, Optimus Pet® rất dễ hấp thụ cho cơ thể động vật mà nó nhẹ nhàng ngay cả đối với những dạ dày yếu ớt nhất! Do đó, khẩu phần hàng ngày được khuyên dùng cho vật nuôi của bạn không thay đổi theo kích thước hoặc loài động vật. Không giống như các vitamin và chất bổ sung riêng biệt, không có liều cố định nào đối với thực phẩm nguồn thực vật như Optimus Pet®. Bạn dần dần tăng liều lượng tùy theo mức độ thoải mái của vật nuôi. (Lưu ý: Không nên dùng Optimus Pet® cho mục đích tang cường vitamin hoặc một số dạng bổ sung tổng hợp, thuốc hoặc thuốc thảo dược, đây là thực phẩm tự nhiên với chất đạm và chất béo omega vượt trội so với thịt bò và cá).

As a guide, you can feed your pet according to age. This is also because the older animals’ cell regeneration ability is slower, their digestive system goes through a 'wear & tear' process & they require more nutrients to maintain & support their biological processes & functions in old age, at the same time preventing age-associated diseases.
Feed your pets 1 hour before all three meals every day with access to water. For infants to 3 years old, feed 1 to 3 tablets of Optimus Pet® 3 time daily. Subsequent increment to 6 to 8 tablets per meal. For 4 years old & above, feed 5 to 10 tablets per meal. Subsequent increment to 15 tablets & above per meal.
If your pets are facing some health challenges, bear in mind that you must allow your pets to gradually adjust to the increased efficiency & greater output of all the organs & glands through ingestion of Optimus Pet® tablets. Like all food intake, "everything in moderation" should be the rule of thumb. It would be unwise to increase the animals' blood flow in the heart before the veins & arteries are strong enough to handle it by overeating of all kinds of supplements, including Optimus Pet.
Flushing out toxins is desirable but not at such a fast rate that the kidneys, liver & intestines cannot handle the volume & produce "side effects." It is critical to your pet's health that his or her physical condition is monitored regularly & the feeding amount of any meals are adjusted when necessary.
Lastly, your pet's medical condition should be evaluated by a veterinarian before any medical decisions are implemented. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
We recommend that if you should choose to follow our lead of not letting your companions ingest all other forms of supplements, then solely consuming Optimus Pet® tablets can be increased to 30 to 40 tablets a day depending on your pet's comfort level. This recommended diet process is best accompanied by home prepared unprocessed meals.

Optimus Pet® có an toàn cho tất cả các loài thú cưng không? Đặc biệt những thú cưng đang trong trong giai đoạn điều trị? Có bị cấm dùng không?

Nó an toàn cho tất cả các loài bởi vì Optimus Pet® vi tảo có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật. Thông thường khi thú cưng ăn thức ăn được nấu ở nhà, hoặc khi chúng ăn thức ăn được nấu ở tiệm hoặc mua từ chợ có thuốc trừ sâu,  Thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt gà tây và nhiều loại khác có nguồn gốc từ động vật được xử lý với hooc –mon, kháng sinh và các chất kém ngon khác. Thịt và rau “nấu chín đến chết” là những thứ có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, kim loại nặng, dầu rẻ tiền, gia vị như muối bọt, MSG, và đường tinh. Vâng, thú cưng của bạn thật sự đã luôn sử dụng những loại thực phẩm đó và thuốc gần như mất hết tác dụng
Vậy thì câu hỏi đặt ra là có cần cấm dùng không khi Optimus Pet® (một thực phẩm tự nhiên) không chứa các chất độc nói trên?
Optimus Pet® KHÔNG PHẢI là chất bổ sung bào chế tại phòng thí nghiệm hay từ nhà máy. Đây là một loại thực phẩm tự nhiên hoàn toàn không chứa chất kết dính, chất độn hay chất bảo quản. Mỗi vụ thu hoạch đều được phân tích về chất lượng để đảm bảo chúng không chứa các độc tố và chất ô nhiễm.

..

基因激活剂还是天然配体?我可以了解更多内容吗?

基因激活剂是微量营养素的处理机构,如矿物质、维生素、酶、蛋白质、氨基酸、缩氨酸、多肽、单糖/多糖和脂肪酸。包括垃圾脂肪(反式脂肪等)、精制糖、高果糖玉米糖浆、尿酸、肌酐、草酸钙、超级甘油三酯、多余的胆固醇、蛋白尿、细菌、病毒、霉菌、真菌、寄生虫等。天然配体或基因活化剂与宠物身体在分子水平上沟通,指示上述代谢物在何时以及如何被使用、存储、分配和排泄。

天然配体或基因激活剂=后勤部。

如果您类比,把所有的代谢物都放在不同地址的信封里,那么所有代谢物都将被分配到整个身体的不同目的地。身体中的每个目的地都有自己的地址,该地址显示在每个细胞的多个区域中。来自Optimus Pet®的天然配体将作为锁定到细胞受体地址的物流部门,它能够将有关微量营养素的交付说明以完美比例运送到动物系统内的正确地址(组织、器官、细胞、DNA),或者在必要的时候排除系统。

我宠物的推荐喂养指南是什么?它们是否因不同动物类别、大小、年龄差异等而不同?

就像人类的能力和力量是如何依赖于他们的饮食、药物、生活方式、环境和遗传因素一样,动物王国也是如此。
Optimus Pet®采用100%高端健康蔬菜来源,绝对不含任何化学添加剂、防腐剂和人造成分。它的营养是地球上所有生物的基础,包括动物。这是因为每一种生物都是由DNA和基因组成的,我们的营养配方中含有利于所有动物健康的基因激活剂。很像一个由指挥带领的管弦乐队,Optimus Pet®中的基因活化剂(指挥)将提供机体必要的营养物质(管弦乐队),以及刺激所有系统功能与流程在体内更有效地工作。这就是我们所说的“协同营养”。当您的宠物自然消耗这些微量营养素时,它们使用最少的能量来消化,因此植物矿物质和维生素的吸收和利用将达到最佳水平。

我们营养配方的原理也是一样的,对每种动物的好处也都是一样的,而不管是小是大,健康与否。此外,Optimus Pet®非常易于在动物体内吸收,即使对于最脆弱的胃!因此,一般建议您的宠物每日摄取量不随大小或动物种类而变化。与独立的维生素和补充剂不同,植物源食品没有真正的固定剂量,正如Optimus Pet®这种产品。根据宠物的舒适度,您可以逐渐增加份量。(注意:不要将Optimus Pet®作为多种维生素或某种形式的合成补充剂、药物或草药,它是一种天然健康的植物源食品,其蛋白质和Omega脂肪含量分别超过了牛肉和鱼肉)。

作为指南,您可以根据年龄来喂养您的宠物。这也是因为年老动物的细胞再生能力较慢,它们的消化系统经历了“磨损”,它们在年老时需要更多的营养来维持和支持它们的生理过程和功能,同时防止与年龄相关的疾病。

每日三餐前1小时给您的宠物喂水。对于0-3岁的幼宠,每日喂食1到3片Optimus Pet®,每日3次。随后增加到每餐6到8片。4岁以上时,每餐5 - 10片。随后增加到每餐15片或以上。

如果您的宠物正面临一些健康挑战,记住,您必须在宠物摄入Optimus Pet®片时让您的宠物逐渐调整以适应不断提高的所有器官和腺体的效率和产量。就像所有的食物摄入一样,应该把“一切适度”作为经验法则。在血管和动脉足够强壮来承受以前,通过过量食用各种补充剂增加动物血液在心脏中的流动是不明智的,包括Optimus Pet®。

排除毒素是很好的,但是速度不能太快以至于使肾脏、肝脏和倡导无法处理这么多毒素,并产生“副作用”。对您宠物健康至关重要的是,他或她的身体状况是有规律的,任何食物的摄取量都要在必要时进行调整。
最后,您宠物的健康状况应该在任何医疗决策实施之前由兽医评估。本产品不用于诊断、治疗或预防任何疾病。

我们建议如果您选择遵循我们指南而不让您的宠伴摄取所有其他形式的补充,那么可以根据您宠物的舒适度将仅Optimus Pet®片的喂养量增加至每天30到40片。这种推荐的饮食最好伴随着家里准备的未加工食物一起喂食。

Optimus Pet®对于所有宠物都安全吗?特别是那些有疾病以及在服用药物的宠物?服用瓶装、粉剂或片剂时是否会有禁忌症?

它对所有宠物都是安全的,因为Optimus Pet®微藻是源自天然食品蔬菜源。常识告诉我们,宠物所吃的家里准备的食物,和/或他们所食用的从美食街或者从市场上购买的食物都含有杀虫剂等。牛肉、猪肉、鸡肉、火鸡以及更多我们宠物食用的动物肉制品都含有激素、抗生素和其他易引不起食欲的物质。“加热至死”的蔬菜和肉类也含有杀虫剂、除草剂、杀菌剂、重金属、廉价石油以及用于调味的调味料,如食盐、味精、精制糖等。宠物一直在吃这些食物,他们确实对药物有反应。

如果Optimus Pet®(原始植物天然食品)不包含上述毒素,那么问题很明显,怎么会有禁忌症呢。
Optimus Pet®不是实验室研制、工厂生产的人造补充素。它是不含填料、粘合剂或防腐剂而又有益于健康的食物。每次收获都被分析以保证其不含毒素和污染物。

....


Eng
Vie
Chi