....The One-Stop Multi-Targeted Health System For ALL Pets,
ALL Animals At ALL Stages Of Life..
Hệ thống sức khỏe Một-cho-tất-cả dành cho MỌI loài vật nuôi, MỌI Động vật trong BẤT KÌ độ tuổi nào..各年龄段所有动物、宠物的一站式多靶点健康系统....

350
dog.jpg
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]
 
....

FROM NOURISHING TO TREATING & TO PREVENTING

Optimus Pet® Fulfils All 3 Categories
Your pets will thrive even in a toxic environment
They will play with lasting stamina, heal with organic speed
& live a long & joyful life!

..

TỪ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG ĐẾN ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA

Optimus Pet® hoàn thiện cả 3 công quá trình
Thú cưng của bạn sẽ sống khỏe kể cả trong môi trường độc hại
Chúng sẽ chơi đùa mà không bị đuối sức, lành bệnh nhanh chóng một cách tự nhiên Sống một cuộc sống hạnh phúc dài lâu!

..

从滋养到治疗和预防

Optimus Pet®满足3个种类要求
即使在有毒的环境下,您的宠物也会茁壮成长
玩耍时他们精力更加持久,以很快的速度痊愈,过上长寿而又快乐的生活!

....

....

Noteworthy: Optimus Pet is not a drug, medicinal herb, nor a synthetic isolated pill. It's simply plant food.
Optimus Pet is a 100% high-end wholesome vegetable source with absolutely no chemical additives, gluten, soy, GMOs, preservatives & man-made ingredients.
A super smart-food plant-based diet with all essential nutrients + high-value amino acids (the building blocks of protein) that surpasses beef (300-400% more digestible) & complex omega fats that is safer & in higher levels than wild salmon or tuna.
If your pet is sick – Optimus Pet® IS the answer.
If your pet is healthy – Optimus Pet® IS the answer to shore up energy for their next battle.

..

Chú ý: Optimus Pet® không phải là thuốc, thảo dược hay Chất Bổ Sung Tổng Hợp. Nó đơn giản là thực phẩm nguồn gốc thực vật.
Optimus Pet là thực phẩm chất lượng cao 100% từ thực vật, hoàn toàn không chứa chất phụ gia, gluten, đậu nành, GMO (biến đổi gen), chất bảo quản và các hợp chất nhân tạo.
Một thực phẩm siêu thông minh có nguồn gốc thực vật với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết + các loại amino axit có giá trị cao ( nền tảng hình thành protein) có thể vượt qua cả thịt bò ( dễ tiêu hóa hơn đến 300-400%) và chất béo omega phức hợp vốn an toàn và cao cấp hơn so với cá ngừ và cá hồi thiên nhiên.
Thú cưng bị bệnh - Optimus Pet® chính là phương pháp chữa trị
Thú cưng khỏe mạnh - Optimus Pet® chính là tường thành năng lượng đển phòng chống bệnh tật

..

注意:Optimus Pet并不是药物、药草,也不是一种合成的药丸,而仅仅是植物性食物。
Optimus Pet采用100%高档健康蔬菜,绝对不含任何化学添加剂、麸质、大豆、转基因生物、防腐剂和人造成分。
它是一种基于超级植物性食物,含有所有必需营养素+优于牛肉(300-400%更易消化)的高价值氨基酸(蛋白质的组成部分),以及比野生鲑鱼或金枪鱼更安全的复杂Omega脂肪。

如果您的宠物病了——Optimus Pet®就是最佳选择。
如果您的宠物健康——Optimus Pet®就是提高机体机能预防疾病的最佳选择。....

 
 
 [english]
 
 
 [chinese]
 
 
 [vietnamese]

....Long Live Our Pets! ..Kéo dài tuổi thọ thú cưng! ..让我们的宠物长寿! ....

 
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]
3D box with animals 600px.png

....

Touted by Vets as 'The Miracle Diet', it’s health benefits are second to none – healthy skin & coats, strength & agility, heart, brain & eye health, it combats cancer, diabetes, joint problems, FeLV & other infectious diseases, detoxifying the liver & bloodstream of impurities like heavy metals & pesticides, cleansing the bowel, & feeding the friendly flora. It Empowers the Entire Organ Systems. Whether for normal maintenance or on medication & surgery; before, during or after, Optimus Pet is ideal for all animals at any stage of their lives…for omnivores, herbivores or carnivores & it’s Halal Certified! 

..

Được bác sĩ thú y giới thiệu như “Một Loại Thực Phẩm Kỳ Diệu”, mang lại lợi ích không thua kém bất kì sản phẩm nào – da và lông khỏe mượt, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, tăng cường hoạt động tim, não và mắt, chống lại ung thư, tiểu đường, viêm khớp, FeLV (bạch cầu mèo) và những bệnh truyền nhiễm khác, giải độc gan và máu khỏi những tác nhân có hại như kim loại nặng và thuốc trừ sâu, làm sạch ruột, và là nguồn thức ăn cho những vi khuẩn có lợi trong ruột. Nó tăng cường sức khỏe toàn diện của các cơ quan chức năng. Bất kể vật nuôi đang khỏe mạnh hay đang dùng thuốc; trước, trong và sau khi phẫu thuật, Optimus Pet là thực phẩm lí tưởng cho động vật ở mọi giai đoạn sống… cho động vật ăn tạp, động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt, sản phẩm đã được chứng nhận Halal!

..

被兽医称为“奇迹般的食物”,它对健康的好处是首屈一指的——健康的皮毛、力量和敏捷性、心脏、大脑和眼睛健康,它能对抗癌症、糖尿病、关节问题、猫白血病毒和其他传染病,排除肝脏和血液中的重金属和农药、清洗肠道,喂食安全营养的植物。它赋予整个器官系统力量。是否进行正常的检查,或者用药和手术;无论是之前、期间还是之后,Optimus Pet都非常适用于所有年龄段的动物…杂食动物、食草动物和食肉动物,且拥有清真食品认证! ....

 [english]
montage.jpg
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]

....COMMITMENT TO EXCELLENCE..Cam kết xuất sắc..追求卓越....

 
excellence.jpg
excellence1.jpg
 

....

Patented Harvest:
The Singapore Patents Act Certificate of Grant of Patent No.: 152154
USA Patent App No.:60/982,535

Each harvest comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free from toxins and contaminants.

..

Bằng sáng chế Singapore Luật chứng chỉ cấp bằng sáng chế số : 152154
Bằng sáng chế Mỹ số: 60/982,535
Mỗi nghiên cứu đều đi kèm với một C.O.A (Certificate Of Analysis – bảng phân tích thành phẩn sản phẩm) để đảm bảo là nó không có hóa chất  độc hại cũng như chất gây ô nhiễm.

..
已获专利的收割:
新加坡专利法案授予专利号:152154
美国专利应用号:60/982,535
每一次收割都附带一个C.O.A.(分析证书),以确保它不含毒素和污染物。....

....

SO HOW DO WE GROW & HARVEST OPTIMUS PET®?

HIGH-TECH PATENTED FARMING & HARVEST

..

SO HOW DO WE GROW & HARVEST OPTIMUS PET®?

HIGH-TECH PATENTED FARMING & HARVEST

..

那么我们如何种植和收割 OPTIMUS PET®?

高科技专利耕作与收割

....

....

Optimus Pet® is grown, bred and harvested in pristine sunshine, with virtually no industrial activities within a 200 kilometers radius around our farms thus, receiving little to no acid rain. Unlike other culture pools that utilize filtered water added with chemical fertilizers, Optimus Pet® uses a high-tech patented farming system with absolutely NO chemicals involved before, during or after harvest. Its water source is from organic well-water drilled 2 kilometers underground. Each harvest & extraction comes with a C.O.A. (Certificate of Analysis) to insure it’s free of toxins & contaminants.

..

Optimus Pet® được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời tinh khiết, trong khu trồng không có bất kì hoạt động công nghiệp nào trong bán kính 200km, mưa không axit. Không giống những loại sản phẩm khách được kích thích năng suất bằng nước lọc cùng với phân bón hóa học, Optimus Pet® đường nuôi trồng trong hệ thống HOÀN TOÀN không chứa độc tố, dù trước hay sau thu hoạch. Được nuôi cấy trong nước lý tưởng được đào sâu đến 2 km trong lòng đất. Mỗi vụ thu hoạch và khai thác đều có chứng nhận C.O.A ( Certicate Of Analysis – bảng phân tích thành phần) để đảm bảo rằng chúng không chứa chất độc hại và tạp phẩm.

..

Optimus Pet®在纯净的阳光下种植、繁育和收获, 农场200公里范围内几乎没有工业活动,也没有酸雨。与其他使用添加化学肥料过滤水的水池不同,Optimus Pet®使用高科技专利农业系统,在收获前、中、后绝对不涉及化学品。它的水源来自于地下深度为2公里的有机水井的水。每次收获和萃取都附有一个C.O.A. (分析证书),以保证它不含毒素和污染物。....

pond cropped.jpg
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]
 [english]
 [vietnamese]
 [chinese]

....

Supreme Nano Protein Content

Optimus Pet® Proteins are 300-400% more readily digested & absorbed than meat because it’s a Single-Celled Micro-Plant Diet. Protein Molecules from Optimus Pet® are only 4-8 microns in size with no cholesterol, antibiotics or steroids. Animals of the past forage for themselves but feedlot animals today are nutritionally abused with GMO Corn providing only omega-6, causing massive inflammation in Pets. Not only is corn an extremely allergenic food & difficult to digest, it can be highly contaminated with deadly aflatoxins, a carcinogen that poisons the liver & promote tumor development. Most pet foods are made with corn-based ingredients. 

Optimus Pet® contains one of the highest natural sources of DNA & RNA (Cell Repair & Detoxification). Optimus Pet® food source is abundant, resilient, grows extremely fast, are fantastically efficient at folding Complex Proteins & the good news is, Optimus Pet® is a vegetable source! 

..

HÀM LƯỢNG PROTEIN NANO TỐI ĐA

Protein Optimus Pet® dễ tiêu hóa và hấp thu hơn thịt đến 300-400% vì đây là Thực phẩm đơn bào. Phân tử Protein từ Optimus Pet® chỉ có kích thước 4-8 micron không có cholesterol, kháng sinh hoặc steroid. Động vật của ngày xưa ăn cỏ cho để nuôi sống cơ thể nhưng gia súc ngày nay lạm dụng dinh dưỡng như Bắp GMO ( đột biến gen) chỉ cung cấp omega-6, gây viêm diện rộng ở Thú nuôi. Bắp không chỉ gây dị ứng và khó tiêu hóa, nó còn có thể bị ô nhiễm nặng bởi aflatoxin gây chết người, chất gây ung thư làm nhiễm độc gan và thúc đẩy sự phát triển khối u. Hầu hết thức ăn cho vật nuôi có thành phần từ bắp.
Optimus Pet® Có chứa một trong những nguồn DNA và RNA tự nhiên cao nhất (giải độc và sửa chữa tế bào. Nguồn thức ăn Optimus Pet® rất dồi dào, chứa nhiều vi tảo, giúp mau phục hồi, phát triển cực kỳ nhanh và hiệu quả tuyệt vời trong tái tạo cấu trúc protein, và tin vui chính là, Optimus Pet® chính là nguồn thực vật bạn đang tìm kiếm!

..

优等纳米蛋白含量

Optimus Pet®蛋白质比肉类更容易消化和吸收300-400%,因为它是单细胞微型植物饮食。Optimus Pet®的蛋白质分子只有4-8微米大小,不含胆固醇、抗生素或类固醇。过去的动物自己觅食,但今天的饲养场动物因进食只提供欧米茄-6的转基因玉米,而引起在宠物严重的炎症。玉米不仅是一种极度容易引起过敏、难以消化的食物,它还可能被致命的黄曲霉毒素高度污染。黄曲霉毒素毒害肝脏,促进肿瘤发展。 大多数宠物食品都是以玉米成分制成的。 
Optimus Pet®含有DNA和RNA(细胞修复和排毒)的最高天然来源之一。 Optimus Pet®食物来源充足、富有弹性、生长速度极快,在折叠复杂蛋白质方面效率极高,好消息是,Optimus Pet®是一种植物来源!
....

 [english]
 [chinese]
 [vietnamese]

Eng
Vie
Chi