....Infographic Video Lucky Draw!..XEM VIDEO – CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG..信息图解视频幸运抽奖!....

Comment

....Infographic Video Lucky Draw!..XEM VIDEO – CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG..信息图解视频幸运抽奖!....

....Five lucky winners will walk away with an exclusive Optimus Pet® Gift Bag that includes one bottle of Optimus Pet® (300 tablets) and two squeaky pet toys with free delivery service to your door-step! This Giveaway Contest ends on 30th June. ..Năm người chiến thắng may mắn sẽ ra về với một túi Optimus Pet® bao gồm một lọ Optimus Pet® ( 300 viên) và hai món đồ chơi dành cho thú cưng cùng với dịch vụ giao hàng tận nhà của chúng tôi! Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6. ..信息图表视频幸运大抽奖!
五位幸运儿将能获得Optimus Pet®独家礼品袋,其中包括一瓶Optimus Pet®(300粒)和两件宠物玩具附加免费送货服务! 这个赠品竞赛将于6月30日结束。
....

Comment

....Optimus Pet® Review by Jireh Veterinary Clinic..OPTIMUS PET® ĐÁNH GIÁ BỞI PHÒNG KHÁM THÚ Y JIREH..Jireh兽医诊所对Optimus Pet的评论....

Comment

....Optimus Pet® Review by Jireh Veterinary Clinic..OPTIMUS PET® ĐÁNH GIÁ BỞI PHÒNG KHÁM THÚ Y JIREH..Jireh兽医诊所对Optimus Pet的评论....

....Watch Dr. Christopher Tham, a veterinarian and specialist in Oncology and Orthopaedics in Jireh Veterinary Clinic, as he celebrates several pet patients' recovery from disease and ailment, which have been attributed to Optimus Pet®. ..Hãy xem bác sĩ Christopher Tham, một bác sĩ thú y chuyên môn về Ung thư học và Chỉnh hình tại phòng khám thú y Jireh, nói về những trường hợp vượt qua bệnh tật một cách thần kì của vật nuôi, với sự giúp đỡ của Optimus Pet®.re ..Jireh兽医诊所对于OPTIMUS PET®的评论
看看Jireh兽医诊所的兽医和肿瘤科及骨科的专家,Christopher Tham博士,归功几个宠物从疾病中的康复于OptimusPet®。
....

Comment

....Are your cats friends or foes? ..NHỮNG CON MÈO LÀ BẠN HAY LÀ THÙ? ..你的猫是朋友还是冤家?....

Comment

....Are your cats friends or foes? ..NHỮNG CON MÈO LÀ BẠN HAY LÀ THÙ? ..你的猫是朋友还是冤家?....

....This delightful video will illustrate and help you see through the subtleties of your felines' behavior. Find out how you can tell if your cats get along and learn useful tips to help the frisky pair if they aren't. ..Video thú vị sau đây sẽ minh họa và giúp bạn hiểu rõ được tập tính tinh ranh của những chú mèo. Làm thế nào để phản ứng lại chú mèo của bạn khi chúng làm thân cũng như những lời khuyên hữu ích khi nô đùa với chúng. ..这个愉快的视频将说明并帮助你识破猫的行为的微妙之处。 了解如何判断你的猫咪之间是否相处的好,并学习有用的提示以帮助它们相处得更融洽的。 ....

Comment

....Harmony between Pets and Babies ..Harmony between Pets and Babies ..宠物和婴儿之间的和谐....

Comment

....Harmony between Pets and Babies ..Harmony between Pets and Babies ..宠物和婴儿之间的和谐....

....Bringing a newborn back home to a dog may at first be a little challenging and daunting as a pet parent because there will be many doubts and questions raised about the pairing of these two. ..Bringing a newborn back home to a dog may at first be a little challenging and daunting as a pet parent because there will be many doubts and questions raised about the pairing of these two. ..身为宠物父母,把一个新生儿带回有养狗的家可能刚开始会有点困难和艰巨,因为会有许多关于两者之间相处的怀疑和质疑。....

Comment

Comment

....Optimus Pet® Your Nutrition Haven ..Optimus Pet® Your Nutrition Haven ..Optimus Pet®你的营养天堂....

Optimus Pet® Your Nutrition Haven Have you heard of Optimus Pet®? Our premium Multiple Health Awards Winning Formula...

Posted by Optimus Pet on Tuesday, November 3, 2015

Comment

Eng
Vie
Chi