....SELF DEFENSE IS THE BEST OFFENSE..MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN CHÍNH LÀ CÁCH BẢO VỆ TỐT NHẤT..自卫就是最好的进攻....

....We all know that our pets’ immune system is their only hope of fending off any virus attacks. But what is the worst virus infection? HIV, FeLv,  Hepatitis B, Dengue, or Zika?

No, the worst infection of all is the H5N1 Avian Bird Flu Virus.
Millions could be infected if there is a pandemic outbreak.

..

Chúng ta đều biết rằng hệ thống miễn dịch của vật nuôi là hy vọng duy nhất giúp chúng chống lại sự tấn công của virus.
Virus nguy hiểm nhất chúng có thể nhiễm phải là gì? HIV, FeLv, Viêm gan B, Dengue hoặc Zika?

Không! Trên tất cả loại nhiễm trùng nguy hiểm nhất chính là virus cúm Gia cầm H5N1
Hàng triệu con có thể nhiễm bệnh một khi đại dịch bùng phát
 

..我们都知道,我们宠物的免疫系统是抵御病毒攻击的唯一希望。 但最严重的病毒感染是什么? 人类免疫缺陷,猫白血病,B型肝炎,登革热或是兹卡病毒呢?
其实,最严重的感染是H5N1型禽流感病毒。 如果大流行爆发,数百万人可能会受感染。....

....Well, here’s a bit of good news for pets all other animals..V NG, CÓ MỘT TIN TỐT DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT VÀ VẬT NUÔI
..这里有一个为所有宠物的好消....

Optimus Pet Vs H5N1 Virus

....Optimus Pet® - Against The Avian Bird Flu(H5N1) Trial..OPTIMUS PET® - THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG VỚI VIRUS CÚM GIA CẦM (H5N1)..Optimus Pet对抗禽流感病毒(H5N1)的试验....

....Optimus Pet® has been tested in clinical trials and results have been encouraging. ..Optimus Pet® đã được thí nghiệm lâm sang và kết quả đã được ủng hộ ..我们在临床试验中进行了对Optimus Pet®的测试,而得到的结果令人鼓舞。....

.... Head of Department of Virology .. Trưởng Khoa Virus học .. Head of Department of Virology ....

....Head of Department of Virology..Trưởng Khoa Virus học..Head of Department of Virology....

....Dr. Albert Osterhaus is one of the world’s leading virologists and his group was the first to identify human infection with the avian influenza strain H5N1. He was also the first scientist to show that H5N1 can be transferred into humans.

Efficacy of Micro-Algae Optimus Pet® was done in a Pre-Clinical Study at Erasmus MC, University of Rotterdam, Netherland
ViroClinics Study Number: 2810169
ViroClinics Report No: 07169

Study Director: Manager Preclinical Studies: 
Koert Stittelaar. Ph.D.
Carla Bravo dr Rueda, DVM, M.Scc.

..

Tiến sĩ Albert Osterhaus là một trong những nhà virus học hàng đầu trên thế giới và nhóm của ông cũng là nhóm đầu tiên xác định được sự nhiễm bệnh của con người do virus cúm gia cầm H5N1. Ông cũng là nhà khoa học đầu tiên chứng minh rằng H5N1 có thể được lây sang người.

Hiệu quả của Tảo Micro Optimus Pet® được thực hiện trong một Nghiên cứu Tiền lâm sàng tại Erasmus MC, Đại học Rotterdam, Hà Lan ViroClinics
Số nghiên cứu: 2810169
Báo cáo ViroClinics số: 07169 

Giám đốc nghiên cứu, quản lí tiền lâm sàng học: 
Tiến sĩ Koert Stittelaar Carla Bravo dr Rueda, DVM, M.Scc.
 

..Albert Osterhaus博士是世界领先的病毒学家之一,他的团队是第一个发现人类受H5N1禽流感病毒感染的人。他也是第一位显示H5N1病毒可以转移到人体内的科学家。
位于荷兰的鹿特丹伊拉斯谟大学对Optimus Pet®微藻的效能进行了临床前研究
ViroClinics研究编号:2810169
ViroClinics报告号:07169
研究总监:经理临床前研究:
Koert Stittelaar. Ph.D.
Carla Bravo dr Rueda, DVM, M.Scc. ....


....The results show Significant Reduction of H5N1 viral loads by Optimus Pet®! ..Kết quả cho thấy sự sụt giảm lượng gia tăng của virus H5N1 nhờ sử dụng Optimus Pet®! ..结果显示Optimus Pet®明显降低H5N1病毒量!....

[english]
[vietnamese]
[chinese]

....Multiple Health Awards..HÀNG LOẠT GIẢI THƯỞNG SỨC KHỎE..多项健康奖项....

....Optimus Pet ®- Induced Activation & Maturation of Monocyte-Derived Dendritic Cells through NF-κB and PI3K/MAPK Pathways ..Optimus Pet® - Tăng cường khả năng hoạt hóa và trưởng thành của các tế bào tua đơn nhân thông qua NF-κB và PI3K/MAPK ..Optimus Pet®通过NF-κB和PI3K / MAPK途径促使单核细胞来源的树突状细胞的激活和成熟....

....IMMUNITY REGULATION
APPROVED THROUGH ANIMAL TRIALS:
..ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
ĐƯỢC KIỂM CHỨNG QUA CÁC THÍ NGHIỆM L M SÀNG: 
..通过动物试验批准免疫调节:....

....*DCs – Dendritic Cells *B/T-Cells ..*dcS – Các tế bào tua *Tế bào B/T ..树突细胞 B细胞,T细胞....

.... 1. Enhance Immunity Cell Proliferators Capability

2. Enhance Macrophage Cell Activity

3. Enhance (NK) Natural Killer Cell Activity

4. Enhance IFNγ Cytokine Secretion

..

1. Tăng cường khả năng miễn dịch của tế bào
2. Tăng cường hoạt động của các Đại thực bào
3. Tăng cường hoạt động của các Tế bào tiêu diệt tự nhiên
4. Tăng cường bài tiết IFNγ Cytokine

..1.增强免疫细胞增殖能力
2.增强巨噬细胞活性
3.增强(NK)自然杀伤细胞活性
4.增强IFNγ细胞因子的分泌

....


....COMMITMENT TO EXCELLENCE..CAM KẾT ĐÁNG TIN CẬY..致力于追求卓越....

....The Singapore Patents Act Certificate of Grant of Patent No.: 152154
USA Patent App No.:60/982,535

Each harvest comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free from toxins and contaminants. ..Bằng sáng chế Singapore Luật chứng chỉ cấp bằng sáng chế số : 152154
Bằng sáng chế Mỹ số: 60/982,535

Mỗi nghiên cứu đều đi kèm với một C.O.A (Certificate Of Analysis – bảng phân tích thành phẩn sản phẩm) để đảm bảo là nó không có hóa chất  độc hại cũng như chất gây ô nhiễm. ..新加坡专利法授权专利证书:152154
美国专利申请号:60 / 982,535
每收获一个C.O.A. (分析证书),以确保它没有毒素和污染物。
....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

Eng
Vie
Chi