....SELF DEFENSE IS THE BEST OFFENSE..MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN CHÍNH LÀ CÁCH BẢO VỆ TỐT NHẤT..自卫就是最好的进攻....

....We all know that our pets’ immune system is their only hope of fending off any virus attacks. But what is the worst virus infection? HIV, FeLv,  Hepatitis B, Dengue, or Zika?

No, the worst infection of all is the H5N1 Avian Bird Flu Virus.
Millions could be infected if there is a pandemic outbreak.

..

Chúng ta đều biết rằng hệ thống miễn dịch của vật nuôi là hy vọng duy nhất giúp chúng chống lại sự tấn công của virus.
Virus nguy hiểm nhất chúng có thể nhiễm phải là gì? HIV, FeLv, Viêm gan B, Dengue hoặc Zika?

Không! Trên tất cả loại nhiễm trùng nguy hiểm nhất chính là virus cúm Gia cầm H5N1
Hàng triệu con có thể nhiễm bệnh một khi đại dịch bùng phát
 

..我们都知道,我们宠物的免疫系统是抵御病毒攻击的唯一希望。 但最严重的病毒感染是什么? 人类免疫缺陷,猫白血病,B型肝炎,登革热或是兹卡病毒呢?
其实,最严重的感染是H5N1型禽流感病毒。 如果大流行爆发,数百万人可能会受感染。....

....Well, here’s a bit of good news for pets all other animals..V NG, CÓ MỘT TIN TỐT DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT VÀ VẬT NUÔI
..这里有一个为所有宠物的好消....

Optimus Pet Vs H5N1 Virus

....Optimus Pet® - Against The Avian Bird Flu(H5N1) Trial..OPTIMUS PET® - THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG VỚI VIRUS CÚM GIA CẦM (H5N1)..Optimus Pet对抗禽流感病毒(H5N1)的试验....

....Optimus Pet® has been tested in clinical trials and results have been encouraging. ..Optimus Pet® đã được thí nghiệm lâm sang và kết quả đã được ủng hộ ..我们在临床试验中进行了对Optimus Pet®的测试,而得到的结果令人鼓舞。....


....The results show Significant Reduction of H5N1 viral loads by Optimus Pet®! ..Kết quả cho thấy sự sụt giảm lượng gia tăng của virus H5N1 nhờ sử dụng Optimus Pet®! ..结果显示Optimus Pet®明显降低H5N1病毒量!....


....Multiple Health Awards..HÀNG LOẠT GIẢI THƯỞNG SỨC KHỎE..多项健康奖项....

....Optimus Pet ®- Induced Activation & Maturation of Monocyte-Derived Dendritic Cells through NF-κB and PI3K/MAPK Pathways ..Optimus Pet® - Tăng cường khả năng hoạt hóa và trưởng thành của các tế bào tua đơn nhân thông qua NF-κB và PI3K/MAPK ..Optimus Pet®通过NF-κB和PI3K / MAPK途径促使单核细胞来源的树突状细胞的激活和成熟....

....IMMUNITY REGULATION
APPROVED THROUGH ANIMAL TRIALS:
..ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
ĐƯỢC KIỂM CHỨNG QUA CÁC THÍ NGHIỆM L M SÀNG: 
..通过动物试验批准免疫调节:....

....*DCs – Dendritic Cells *B/T-Cells ..*dcS – Các tế bào tua *Tế bào B/T ..树突细胞 B细胞,T细胞....

.... 1. Enhance Immunity Cell Proliferators Capability

2. Enhance Macrophage Cell Activity

3. Enhance (NK) Natural Killer Cell Activity

4. Enhance IFNγ Cytokine Secretion

..

1. Tăng cường khả năng miễn dịch của tế bào
2. Tăng cường hoạt động của các Đại thực bào
3. Tăng cường hoạt động của các Tế bào tiêu diệt tự nhiên
4. Tăng cường bài tiết IFNγ Cytokine

..1.增强免疫细胞增殖能力
2.增强巨噬细胞活性
3.增强(NK)自然杀伤细胞活性
4.增强IFNγ细胞因子的分泌

....


....COMMITMENT TO EXCELLENCE..CAM KẾT ĐÁNG TIN CẬY..致力于追求卓越....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

Eng
Vie
Chi