....Optimus Pet® - The Revolutionary Powder (200g)..Optimus Pet® - Bột cải tiến (200gr)..Optimus Pet® - 革命性粉装(200克)....

200g Powder wP (1).png
200g Powder (1).png
200g Powder wP (1).png
200g Powder (1).png
sale

....Optimus Pet® - The Revolutionary Powder (200g)..Optimus Pet® - Bột cải tiến (200gr)..Optimus Pet® - 革命性粉装(200克)....

228.00 300.00
Quantity:
Add to Cart..MUA NGAY..购买
....

Optimus Pet® - The Revolutionary Tablets

..

Optimus Pet® - Viên cải tiến

..

Optimus Pet® - 革命性藻片

....
[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

....

NUTRITION FACTS & DOSAGE

..

CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ LIỀU LƯỢNG

..

营养成分 & 分量

....
....

DOSAGE

Tablets:
Puppies/Baby Animals - 5/10 tbs 1 hr before or with all 3 meals (subsequent increment to 20 tbs per meal)
Adult Animals - 10/20 tbs 1 hr before or with all 3 meals (subsequent increment to 30/40 tbs per meal)

Powder:
Puppies/Baby Animals - 1 scoop powder before or with all 3 meals (subsequent increment to 2 scoops per meal)
Adult Animals - 2 scoops powder before or with all 3 meals (subsequent increment to 3/4 scoops per meal)

Unlike isolated vitamins, there is no real fixed dosage for vegetable source food like Optimus Pet®. You gradually increase serving size according to your pet's comfort level.

Preferred Serving Time: 9am-12noon-3pm-6pm
Expiry date: 2021, consume within 3 months of unsealing
Store In Dry Cool Place or Refrigerate ..

LIỀU LƯỢNG

Viên nén:
Vật nuôi còn nhỏ - 5/10 viên một giờ trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 20 viên cho mỗi bữa ăn)
Vật nuôi trưởng thành - 10/20 viên một giờ trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 30/40 viên cho mỗi bữa ăn)

Bột:
Vật nuôi còn nhỏ - 1 muỗng trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 2 muỗng cho mỗi bữa ăn)
Vật nuôi trưởng thành - 2 muỗng trước 3 bữa ăn ( có thể tăng lên 3/4 muỗng cho mỗi bữa ăn)

Không giống các loại vitamin đơn khác, không có một liều lượng chính xác cho thực phẩm có nguồn gốc thực vật như Optimus Pet®. Bạn tăng dần liều lượng cho vật nuôi dựa trên mức độ thoải mái của chúng.

Thời điểm cho ăn thích hợp: 9 giờ sáng – 12 giờ trưa – 3 giờ chiều – 6 giờ chiều
Ngày hết hạn: 2021, sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở hộp
Dự trữ trong nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh ..

分量

藻片:
小狗/小动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 5/10 粒(随后增加到每餐20 粒)
成年动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 10/20 粒(随后增加到每餐30 粒)

粉状:
小狗/小动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 1 勺(随后增加到每餐 2 勺)
成年动物 - 每3餐前1小时或与食物一同服用,每次 2 勺(随后增加到每餐3-4 勺)

与单一的维生素不同的是,像Optimus Pet这样的植物源食品是没有真正固定的剂量的。 根据你宠物舒适的程度,渐渐的增加它的份量大小。

最好的服用时间: 早上9点-中午12点-下午3点-下午6点
截止日期: 2021年,开封后3个月内服用
存放在干燥凉爽的地方或冷藏 ....

[Vietnamese]
[Chinese]
Eng
Vie
Chi